Efterkommere af Jeremias Meltzer Slagter1. Jeremias Meltzer Slagter 1 blev født fra 1710 til 1720,1 døde i Juli 1770 i Frederiksberg1 i en alder af 60 år, og blev begravet den 7 Juli 1770 i Frederiksberg Kirkegård.1

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hans liv:

• Vielse:
gift 2 gange

1. gang med Margrethe Pedersdatter, gårdmandsenke i Hvidovre

• Han døde Juli 1770 i Frederksberg.
51 år gammel

• Børn: 5 stks:.
Birthe Kirstine (ca 1753- ?), Inger Marie (1756-1820), Anne Margrethe (1761- ) og Alheit Leonora (1765-1766), Adelheid Cathrine (1765-)

• Der blev foretaget skifte efter ham 1752 i Hvidovre.SKIFTE: efter 1. kone
Anno 1752 den 20. januar blev efter foregående lovlig tillysning ved Kiøbenhavns Rytterdistricts Birketing foretagen skifte og deling efter afg. Margrethe Pedersdatter, Enkemanden Jeremias Meltzers afdøde hustru som boede og døde i Valdbye imellem enkemanden, anmeldte Jeremias Meltzer på den ene og den afdødes efterladte arvinger ermeldte Peder Christensen gl. 15 år lærer skomagerhåndværk i Kiøbenhavn, Rasmus Christensen gl. 13 år lærer bødkerhåndværk i Kiøbenhavn og Lars Christensen gl. 9 år hjemmeværende hos stedmoder? i Valdbye hvilke ere den afdødes søster Maren Pedersdatter gift med Peder Olsen husmand i Valdbye på den anden side .. , .. og stervboets credi- og debitorer.
Skifteforvaltern Kgl. Majs Regimentsskriver Hans Jørgen Dahl i overværelse på rettens vegne af birkedommer Jens Gysting med tiltagne 2de vurderingsmænd navnlig Christen Jensen af Valdbye og Chrstoopher Christensen af Hvidovre, ved skiftet var og til stede enkemanden Jeremias Meltzer, men på arvingernes vegne mødte ingen og altså anordnede skifteforvalteren som formynder på de 3de umyndiges vegne Anders Sørensen boemand i Valdbye for deres krav at observere .. .. er de har her registreret og vurderet således som følger
I stuen0
1 udtrukket bord - 1 mark -
1 fyrrekiste 1 rd - -
1 gl ege dito - 4 mark -
1 gåse .. - 2 mark -
4 .. stole a 8 sk - 2 mark -
1 ... 5 rd - -
1 gl fyrre sengested - 2 mark -
1 omhæng 1 rd - -
1 olmerdugs dyne 2 rd - -
1 ditto blårdi... 1 rd 4 mark -
2 ditto hovedpuder - 3 mark -
2 små ditto med vår - 4 mark -
1 gl fyrresengested - 1 mark -
1 gl omhæng - 3 mark -
1 gl olmerdugsdyne 3 mark -
1 blårdugterns ditto 1rd - -
2 par blårgarnslgner a 4 mark 1 rd 2 mark -
2 par lagner a 3 mark 1 rd - -
1 par pudevår - 2 mark -
1 par håndklæder - 2 mark -
1 kobberkedel reg S 2 rd - -
1 liden messing ditto - 3 mark -
1 træ fad - 1 mark -
1 ildtang - - 8 skilling 1 jern pande - - 8 skilling
2 små brøggekar - 4 mark -
2 øl tønder - 4 mark -
1 balje - - 12 skilling
1 vand spand - - 6 skilling

Husets brugning
består af 7 fag
5 fag med loft a 2 rd 10 rd - -
2 fag den loft a 1 rd 2 rd - -

den salige kvindes klæder
1 rød vatteret trøje - 3 mark -
1 sort ditto - 3 mark -
1 grønt skiørt 1 rd - -
1 rød ditto 1 rd - -
1 blåt forklæde - 1 mark -
4 sorte a 2 mark 1 rd 2 mark -

summa 38 rd 4 mark 2 skilling

Valdby den 11 nov. 1751 Christian Jensen og Christoopher Christensen

De tilstedeværende blev af skifteretten lydelig adspurgt om de vidste noget videre mere at angive som stervboet kunne komme til bedste. Hvortil de svarede nej, og bidrager da boet midler og formue i alt til den summa 38 rd 4 mark og 2 skilling
Deimod ere boets gield og besværing således
1) resterende huspenge som afvigte år 3 rd - -
2) Christen Larsen husmand i Valdbye mødte og fordrede tilgodehavende, rendt lånepenge som enkemanden tilstod 24 rd 2 mark -
3) Ingvor Pedersen tienende Anders Andersen i Hvissinge mødte og fordrede for nogle får Jermias Meltzer havde bekommet, som enkemanden tilstod af værdi 36 rd - -
4) Hans Pedersen boemand i Brøndby Øster mødte og fordrede som enkemanden tilstod 5 rd 2 mark -

summa boets begiæring 68 rd 4 mark -

Flere gieldsfordringer blev denne side ikke anmeldt og når de boets besværing ligner imod dens formue, befindes gielden at overstige 29 rd 5 mark 14 skilling og i så måde bliver ej noget at arve hvad sig angår de anførte kreditores fordringer, da lovede enkemanden det snareste han kunde afstedkomme at fornøje enhver og i allemåde at holde skifte forvalter og alle vedkommende skadesløs i allemåde samt skiftets omkostning at betale og som ingen forlangte noget udlæg for deres fordringer, men betror enkemanden som efter hans gjorte løfter, blev skiftet denne side sluttet og tilendebragt.
Actum ut supra
Enkemanden H.J. Dahl J. Gyrsting Jeremias
Meltzer Som tilstedeværende creditorer

Som formynder for de umyndige børn Ingvor IPS Pedersen
Hans HPS Pedersen Anders Sørensen

Som vurderingsmænd Christen Hansen Christopher Christensen
Kilde: Kbh.s Amts rytterdistricts skifteprotokol 1749 - 53 fol. 831

• Han var involveret i en retssag om Betaling for lægebehandling 1752.
I 1752 var Jeremias involveret i en retsag mod en tjenestepige Catrine Schrøder, der skulle betale for Jeremias lægebehandling.
Sagen findes i Kbh.s Amts arkiv
Breve fra Regimentskriveren 1752-53.

Sagen starter med flg. brev :
For den her af byen i Blåtårn arresterede tjenestepige Catrine Schroders, forpligter jeg mig, undertegnede for hendes persons tilstedeblivelse at være ansvarlig i fald nogen herefter skulle formå at have hende at søge for de
klameri hun sidst have haft i Frederiksberg by. dette jeg således tilstå Wilbyeden 18. august 1752
Christen Jensen

Næste skrivelse er fra dr. Muxoll som beskriver baggrunden for pigens arrestation:
Efter Deres exellence Højvelbårne Herre Amtmand von Plessens ordre til mig af dato 29. juli sidst afvigte, haver jeg udi det såkaldte Bakkehus cureret en patient ved navn Jeremias Meltzer, da den venstre håndled var igennemhugget og såsom der tillige slog sig en stærk inflammation og begyndelsen af en ganggræntil, så også en stærk vundfeber (=sårfeber) så han begyndte at fantasere så jeg har måtte bruge endel invortes og mangfoldige udvortes medicamenter og selv lagt al den sum, som der er bleven brugt til 7 ugers vomentatioon, og da
inflammationen efterhånden blev dæmpet gik det til superation, så at jeg lidt efter anden måtte gøre 5 incissioner, og da jeg selv i 7 uger hver dag engang taget derud, og siden nogle uger hver anden dag og i de første 5 uger, hver dag engang haver måttet ladet gå en madamme (?) derud, så og i de første 14 dage
måtte jeg lade våge hver nat en madamme derud, af frygt formedelst hæmorrhagi, som den afhuggede pulsåre kunde forårsage, for alt dette og min hafte umage er 40 Rdl
Kiøbenhafn den 6. november 1752 AG Muxoll

Sagen fortsætter med flere skrivelser året efter :
Muxoll skriver i april 1753 :
At Catarina Marie Schröder haver betalt mig for at curere Jeremias Meltzer som var hugget i den venstre håndledet så at jeg haver ikke mere at kræve hverken af Catarina Maria Schröder eller Jeremmias Meltzer, det vorder hermed quiteret.
Kiøbenhafn den 27. april 1753 AG Muxoll

samme dag skriver Jeremias :
Den sag som jeg for den høje øvrighed andraget angående fri skade ..... udi min venstre hånd ved en pige Catrine Maria Schrödersdatter fra Valby, er imellem os således vorden forligt og afgjort, at forn Catrine Marie
Schrödersdatter bleven ... barberen

• Brandtaxation: 13 Maj 1771, Frederiksberg.BOPÆLE: Brandtaxation 1771.
Niels Sundbye, kongelig majestæts adjungeret birkedommer og tillige allernådigst beskikkede birkeskriver til Kiøbenhavns rytterdistrikts birketing, gør udi kongelig majestæts birkebirkedommer Jens Gystings svaghed, vitterlig at år 1771, mandagen den 13. maj på ermeldte birketing mødte for retten de 2de håndværksmestre navnlig Jens Bruun larsen tømmermester af Ordrup og Martin Ulrich Murermester af Lille Værløse og fremlagde en af dennem efter rettens udmeldelse afgangne Jeremias Meltzers enkes hus i Frederiksberg by til
brandassurance efterretning forfattde skriftlige vurderingsforretning, hvilken er således lydende :
anno 1771 den 8. maj haver vi underskrevne håndværksmestrer efter ordre fra Kiøbenhavns Rytterdistrikts Birketingtillagde befaling, indfunden os i Friderichsberg hos Jeremias Meltzers enke, for at inventere og vurdere hendes sammesteds iboende hus til brandassuranceefterretning ved den for købstæderne i Danmark alle...dig .... brandkasse; hvorved på rettens og hr. birkedommerens vegne var nærværende hr. johan Arndt Hunæus og haver vi den forefunden og vurderet således :
1. murbygningen vender ud til gaden er 11 fag lang og 3 fag dyb, er grundmuren og teglhængt med 2de kviste, hver på et fag, er indretttet til et sengekammer, en stue med en bilæggerovn, en stor stue, et køkken med åben
skorsten, en stue og et spisekammerafdelt med brædder, de 2de fag af berørte bygning aftelt til et slagterhus med port for. I værelserne er alt træværk blevet malet og 8 fag engelske vindver med blå skodder.
De 9 fag af denne bygning vurderes med deres indretninger a fag 80 Rdl., er .............720 Rdl
og de 2 fag indretteet til slagterhus a 40 Rdl. ............. 80 Rdl,
2. i gården een brønd af nyt tømmer opsat, vurderes for .............. 30 Rdl,
3. gården er indhegnet med 8 fag plankeværk vurderet for . ............. 10 Rdl
summa 840 Rdl
Siger ottehundrede og fyrretyve Rigsdaler.
Ved steden findes følgende brandredskab en træ håndsprøjte, 4 læder brandspande, en brandstige, 2de brandhager med skafte.
At denne forretning således efter vores bedste og nøjeste skøn således er forrettet, stadfæstes med vore hænders underskrift og af os med ed kan bekræftes.
Datum Friderichsberg ut supra
Jens Bruun Larsen Martin Ulrich Tømmermester Murermester
som overværende J.A. Hunæus

• Han havde en bopæl.For retten læst og påskreven Samme forretning som lydelig udi retten for bemeldte 2de mestrer blev oplæst. De hver for sig med med ed med oprakte fingre efter loven bekræftede at være således forefunden og forrettet efter deres bedste nøjeste skønsomhed. Meltzers enke lod begiære 4 enslydende tingsvidner beskrivelse meddelt, hvilket retten bevilgede. Således som som foreskrevet står, for retten at være tilgået og passeret, svor og hørte efterskrevne tingshørere, som på forbemeldte tingdag til stok skrev er ... navnlig : Peder Christophersen af Hvidovre, Christen Jensen af Utterslev, Peder Pedersen af Lille Værløse, Søren Nielsen af Ganløse, Jørgen Nielsen af Lyngby, Peter Leflang (?) af Søllerød, Peder Jensen af Smørrum Ovre og Anders Erichsen af Ballerup.
Det til bekræftelse under min hånd og påtrykte signet. Actum ut supra
Sundbye.

• Bopæle:
1748 Hvidovre
1752 Valby
1756 Frederiksberg

• Erhverv:
1752 Husmand i Valby
1752 Soldat
1756 Slagter

• ALMENT: 28 April 1748.
står Jeremias nævnt i Hvidovre kirkebog som fadder til husmand Rasmus Pedersen af Valbys barn Tyre.

Jeremias blev gift med Magrethe Pedersdatter 1 før 1751. Magrethe døde i Oktober 1751 i Valby, Hvidovre Sogn1 og blev begravet den 17 Oktober 1751 i Hvidovre Kgd.1

Begivenheder i deres ægteskab:

• Vielse: Før 1751.1. gang med Margrethe Pedersdatter, gårdmandsenke i Hvidovre.
hun døde i oktober 1751 og blev begravet 17 oktober 1751 som slagter Jeremias Meltzers hustru af Valby, 60 år gammel.
Kilde: Hvidovre kirkebog 1751

Generelle notater: BEGRAVET: slagter Jeremias Meltzers hustru af Valby Margrethe Pedersdatter, 60 år gammel
Kilde: Hvidovre kb. 1751 side 35, opslag 18

Jeremias blev derefter gift med Alhed Cathrine Andersdatter,1 datter af Anders og Ukendt, den 2 Marts 1752 i Holmens Kirke.1 Alhed døde i Februar 1777 i Vesterbro1 og blev begravet i Februar 1777 i Frederiksberg Kirkegård.

Begivenheder i deres ægteskab:

• Vielse: 3 Marts 1752, Holmens Kirke, København.
gift 2. gang med Alhed Catrine Andersdatter
forlovere: Rasmus Pedersen Lund, Borger og Tømmermand som nu bor i Frederiksberg By og Bertel Borgdorph, porteur for prinsesse Charlotte.
Kilde: Kirkebog Holmen 1737-1757 Opslag 223

Note: 1752 - 1. Februarii trolovelse
Jeremias Meltzer. Huusmand i Walbÿe. E.M. ?(Enkemand)?. foreviist Beviis fra Regiments Skriver Dahl, at der er holdet lovlig Skifte dat?(eret)? 20. Jan: 1752

2. Alhed Cathrine Anders D: P: ?(Andersdatter Pige)?

?(3. spalte)?
I Kongens Huuses den sidste dør ved Printzens Broe ? Staldsk ???
N: PS: L: Rasmus Pederssen Lund. Borger og Tøm?(m)?ermand, som nu Boer i Friderichsberg Bye
Bærtell Borg dorph ?(underskrift)? Berthel Borgdorph Porteur hos Prinsesse = Charlotte
Kilde: Kirkebog Holmen 1737-1757
Dokument reference: Opslag 223
Dato: 22 august 2006
Datakvalitet (0-3) 3

Bemærkning: forevist bevis fra Regimentsskriver Dahl at der er foretaget lovlig skifte 20 januar 1752

copulationsafgift betalt 26. februar 1752 (soldat)

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hendes liv:

• Vielse:
gift 2 gange
1. gang med Jeremias Meltzer
2. gang 16 juni 1771 med med Johan Jochum Otters.
forlovere Lars Gødersen og ... Schmidt

• Hun boede 10 Juni 1754 i Frederiksberg.
læst 11-8-1755 Jochum Koch snedker til Johan Berent Stenmann: hus og hauge
31-1-1763 læst 2-5-63 afd. Kirsten Nielsdatter salig Johan Berent Stenmanns enkes dødsbohus sælges ved auktion.

• Der blev foretaget skifte efter hende 25 Februar 1777 i Frederiksberg.SKIFTE: Anno 1777 den 25. febr. indfandt skiftecommissionen sig ved butenater Lars Lund hos enkemanden Johan Otto, værtshusholder ... hans ... værtshus i Bryggerenken madam Seistrups hus på ... Vesterbro beliggende under matr. 10 for at iflg. Jørgen Bech material... mand ved Friderichsbergs slots .... at foretage amatations og ... ... ... den 16. hujus afdøde hustru Alhed Cathrine, hvorved ... på rekvirentens svoger Sr. Jens Hostrup fuldmægtig hos slotsforvalter Sr. Smidt ved ... Friderichsberg slots ... . .. at rekvirenten har den afdøde kones datter Inger Jeremiasdatter til ægteskab herforuden havde efterlader sig af ægteskab med afdøde Jeremias Meltzer slagter 2de døtre Birthe Kirstine Jeremiasdatter gift med Niels Sachmann slagtersvend hvilken ved forretningen var til stede og en datter Margrethe Jeremiasdatter, ugift 17 år gammel.
... erkendiger fornævnte slagtersvend Sachmann at hans kones stedfader (forbemeldte?) værtshusholder Otto, i dag middag er rejst ... til Roskilde .. ... ...Hvorefter det som .. sted .... blev ..givet at være ... tilhørende hans kone .. og amorteret som følger:
SKIFTE:
Kilde:Hof og Stadsretten, Forseglingsprotokol 5C, 1776 - 78, pag. 224, nr. 952

Børn af dette ægteskab:

+ 2 K    i. Birthe Kirstine Jeremiasdatter 1 blev født omkring 1753.1

Birthe blev gift med Niels Zachmann 1 (d. 1792) i 1773 i Frederiksberg.1

+ 3 K    ii. Inger Marie Meltzer 1 blev født i 1756 i Frederiksberg,1 blev døbt den 30 April 1756 i Frederiksberg Kirke,1 døde i 1820 i Vesterbro, København1 i en alder af 64 år, og blev begravet den 4 Juli 1820 i Frederiksberg Kirkegård.1

Inger blev gift med Jørgen Friderichsen Bech Slagter 1 (d. 24 Februar 1785) den 11 Februar 1773 i Frederiksberg Ki.1

Inger blev derefter gift med Christian Johansen Buch 1 (d. 8 Maj) i Frederiksberg Ki.

+ 4 K    iii. Anne Margrethe Jeremiasdatter Meltzer 1 blev født i 17611 og blev døbt den 10 September 1761 i Frederiksberg Ki.1

+ 5 K    iv. Alheit Leonora Meltzer 1 blev født i 1765,1 blev døbt den 22 Juli 1765 i Frederiksberg Ki,1 døde i April 1766 i Frederiksberg1 i en alder af 1 år, og blev begravet den 11 April 1766 i Frederiksberg Kg.1

+ 6 K    v. Adelheid Cathrine Jeremiasdatter 1 blev født i 1765 i Frederiksberg1 og blev døbt den 22 Marts 1765 i Frederiksberg K.1

Børn


2. Birthe Kirstine Jeremiasdatter 1 (Jeremias Slagter1) blev født omkring 1753.1

Generelle notater: KONFIRMATION: 26 april 1767 i Frederiksberg kirke

Birthe blev gift med Niels Zachmann,1 søn af Johan Friderich Zachmann og Cathrine Riber, i 1773 i Frederiksberg.1 Niels blev født i 1748 i Nørre Jernløse, Merløse Sogn, Holbæk Amt og døde i 1792 i Mikkel Bryggersgade, København i en alder af 44 år.

Barn af dette ægteskab:

+ 7 M    i. Jeremias Zachmann blev født i 1778 i Frederksberg og døde den 26 September 1854 i en alder af 76 år.

Jeremias blev gift med Sidse Christoffersdatter.

3. Inger Marie Meltzer 1 (Jeremias Slagter1) blev født i 1756 i Frederiksberg,1 blev døbt den 30 April 1756 i Frederiksberg Kirke,1 døde i 1820 i Vesterbro, København1 i en alder af 64 år, og blev begravet den 4 Juli 1820 i Frederiksberg Kirkegård.1

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev døbt 30 April 1756 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.
Madam Birthe Bierent, Ellen Kierstine, Anders Berentsen, Per Mogensen og Hans Møller.
Kilde: Frederiksberg kb 1756, side 170

• Hun blev konfirmeret 13 April 1770 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.

• Vielse:
gift 2 gange
1 gang med Jørgen Friderichsen Bech

2. gang den 3. juni 1785 i Frederiksberg kirke med Christian Johansen Buch,
forlovere Christian Buch og Niels Zachmann
Kilde: Frederiksberg kb 1785 side 205

• Hun døde 1820 i Vesterbro, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, København.
63 år gammel af apoplexi
enke efter slagter Christian Buchard
kilde: Frederiksberg kb side 229 nr. 12

• Der blev foretaget skifte efter hende den 5 Juli 1820.
forseglingsprotokol 4 / nr. 51 4/33
Anno 1820 den 5. juli indfandt skiftekommisionen sig ved fuldmægtig Saxild og skifteskriveren J. Ellingers med butenater (?) Dam i gård nr. 16 på Vesterbro efter forlangende af mynsterskriver Buch at foretage skifte efter hans i går ved døden afgangne svigermoder Inger Marie , enke efter slagtermester Christian Buchhardt - herved tillod rekvirenten, som gav til kende at den afdødes efterladte arvinger var
1. en søn Jeremias Buch, slagtermester boende her på stedet.
2. en datter Alhede i ægteskab med slagtermester Ludvigsen her på broen.
3. en ditto Sophie Cathrine i ægteskab med slagter Mahler, alle af den afdødes
første ægteskab med slagtermester Bech, og af sidste ægteskab comporentens hustru Else Marie Buchhardt, dernæst blev anvist hvad den afdøde har efterladt og dette blev af butenater Dam til hans ... således vurderet
1.) 1 synal (?), indlagt ramme 8 rd, 2.) 1 .... stykke 4 mark, 3.) et maleri på spejlglas 2 mark, 4.) et maleri og 2 ... stykker 1 rd, 5.) 16 små kobberstykker 4 mark, 6.) et 8 dages uhr 14 rd, 7.) et lidet bord 4 mark, 8.) en enkestol og 5 stole 6 rd, 9.) en malet fyr dragksiste 5 rd, 10.) en ditto kommode med marmorplade 2 rd, 11.) en .. seng med cottons omhæng og tæppe ... 10 rd, 12.) 2 underdyner 6 rd, 13.) 1 overdyne 5 rd, 14.) 2 lange puder 2 rd, 15.) 2 cradspuder 1 rd 3 mark, 16.) 1 par lagner 2 rd, 17.) 1 natbords .. 2 rd, 18.) 1 sæt æsker (?) 3 mark, 19.) 1 kobberthemaskine 4 rd, 20.) 1 ditto tragt, hank beskadiget 1 rd, 21.) 1 par messing lysestager 2 rd, 22.) 1 porcelæns thepotte 1 rd 3 mark, 23.) 6 tallerkner, 1 skål og noget beskadiget borcelæn 4 mark, 24.) 3 ... kjoler 6 rd 2 skilling, 25.) 1 barne.. frakke 2 rd, 26.) 1 skjørt og 1 underskjørt 2 rd, 27.) 2 tørklæder 3 rd, 28.) et forklæde 2 rd, 29.) 2 håndklæder, 1 pudevår, 1 særk 2 rd 3 mark, 30.) 1 par strømper, 1 par lommer(?)
1 bylt adskil. ... 2 rd, 31.) 10 stk. små gamle gardiner 4 mark, 32.) 1 par støvler, 1 par sko 1 rd, 33.) 1 gl. fedtang stykke og skammel (?) 4 mark, 101 rd.

Mere blev ikke anvist dette bo tilhørende, det anførte blev hver under s... arver og skiftebehandlingen blev stillet i bero, da comparenten Buchardt med ville underrette hvad videre arvinger ved boet agter foretaget.
SKIFTE: Saxild Jens Elligers H Buch

• Børn:
børn i 2 ægteskaber
1 ægteskab: Sophia Amalia (1774-1776), Alhed Amalie (1776-1838) og Frederik Jeremias 1781-81, Frederik Jeremias ( 1782-, Cathrine Sophie (1784-)
2 ægteskab: Else Marie (1786-)

• Hun findes i folketællingen 1787 i Frederiksberg, 46. familie.
Christian Beck, 30 år, gift husfader, slagter
Inger Marie Jeremiasdatter, 30 år gift husmoder
Alhed Amalie Beck, 11 år, datter af hustruens første ægteskab
Frederik Jeremias Beck, 5 år, søn af hustruens første ægteskab
Sophie Beck, 3 år, datter af hustruens første ægteskab
Else Marie Beck, 1 år, datter
Christian Nielsen, 40 år, gift slagtersvend
Karen Pedersdatter 30 år, ugift, tjenestepige
Margrethe Bertelsdatter, 18 år ugift, tjenestepige

bemærk: 45 fam. Frederike Spis, trakteur
44. fam Georg Katz, tracteur
43. fam Carl Christian Carlsen, tracteur
42. fam. Johan Carl Gartner, gartner
41. fam Andreas Lind, dugmagersvend
47. fam. Daniel Simonsen, slagter
48. fam. Gotfred Run..., pensionist
49. fam. Peter Hunnæus, pensionist

• Hun findes i folketællingen 1801 i Udenbys Vester Kvarter side 77, nr. 14, 26. familie.
Christian Johansen Buch 42 år - husbonde - slagter - gift 1 gang
Inger Marie Meltzer - 44 år - hans kone - gift 2. gang
Sophie Bech 17 år
Jeremias Bech 19 år - hendes børn
Else Marie Buch 15 år - deres datter
Anne Elisabeth Caspersen 5 Ugift et fattig antaget Barn
Anne Cathrine Andersdatter 22 Ugift - -
Johan Leonhard Maximilian Zetler 46 Ugift -
Svend Jacob Svendsen Spang 24 Ugift -
Svend Ole Walsøe 15 Ugift - Dreng
Jens Jespersen 16 Ugift - Dreng
Christopher Christensen 19 Ugift - Dreng
Frederik Larsen 20 Ugift - Dreng
Rasmus Thomsen 50 Ugift - Gaardskarl

bemærk:
24. fam. Rasmus Flectner, Værtshusholder
25. fam. Laurtiz Christensen, værtshusholder
27. fam. Birthe Jørgensen 66 Enke Huus Moder forhen Slagterkone men lever nu af hendes Midler
28. fam. Niels Jensen, værtshusholder
29. fam. Frederik Mosholdt 41 Gift Huusbonde Slagtersvend

Inger blev gift med Jørgen Friderichsen Bech Slagter,1 søn af Friderich Olsen Bech Snedker og Sophia Amalie Hansdatter Kappel, den 11 Februar 1773 i Frederiksberg Ki.1 Jørgen blev født i 1745 i Frederiksberg,1 blev døbt den 6 September 1745 i Frederiksberg Kirke,1 døde den 24 Februar 1785 i Frederiksberg1 i en alder af 40 år, og blev begravet i Februar 1785 i Frederiksberg Kirkegård.1

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 6 September 1745 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.
Madame slotsforvalterens hustru, Jomfru Agnethe Johansdatter, Andreas Lund, Peter Schoue og Christian Voigt

• Han blev konfirmeret 13 April 1760 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.

• Der blev foretaget skifte efter ham i Københavns skifteret.
Kbh.s Amts Skifteprotokol 1771-87 s. 408

• Der blev foretaget skifte efter ham den 6 April 1785.
6 april 1785 hos hans enke med 3 børn.
Hustru har ikke anmeldt dødsfaldet
Alt indbo registreret, findes i papirkopi

• Erhverv:
Slagter
Værtshusholder

Børn af dette ægteskab:

+ 8 K    i. Sophia Amalia Bech 1 blev født fra 1773 til 1774 i Frederiksberg,1 blev døbt den 21 Januar 1774 i Frb. Kirke,1 døde i April 17761 i en alder af 3 år, og blev begravet den 19 April 1776.1

+ 9 K    ii. Alhed Amalie Bech 1 blev født i 1776 i Frederiksberg,1 blev døbt den 15 Juni 1776 i Frederiksberg Kirke,1 døde den 21 April 1838 i NY Kongensgade 2, Vor Frue Sogn, København1 i en alder af 62 år, og blev begravet den 29 April 1838 i Assistents Kirkegård., Fra Vor Frue Kirke.1

Alhed blev gift med Jørgen Ludvigsen 1 (d. 13 Januar 1843) den 12 Oktober 1797 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.1

+ 10 M    iii. Jeremias Bech 1 blev født i 1778 i Frederiksberg1 og blev døbt den 22 Oktober 1778 i Frb. Kirke.1

+ 11 M    iv. Friderich Jeremias Bech 1 blev født den 19 Februar 17811 og døde fra 1781 til 1782.1

+ 12 M    v. Friderich Jeremias Bech Slagter 1 blev født i 1782 i Frederiksberg, Sokkelund Herred, København1 og blev døbt den 25 April 1782 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.

Friderich blev gift med Maria Magdelene Küster 1 den 30 April 1807 i Frederiksberg.1

+ 13 K    vi. Cathrine Sophie Bech 1 blev født den 7 Juni 1784.1

Cathrine blev gift med Mahler.

Inger blev derefter gift med Christian Johansen Buch 1 i Frederiksberg Ki. Christian døde den 8 Maj i Vesterbro1 og blev begravet den 12 Maj i Frb. Kgd.1

Barn af dette ægteskab:

+ 14 K    i. Else Marie Buch 1 blev født i 17861 og blev døbt den 5 December 1786 i Frederiksberg Ki.1

Else blev gift med Buch.

4. Anne Margrethe Jeremiasdatter Meltzer 1 (Jeremias Slagter1) blev født i 17611 og blev døbt den 10 September 1761 i Frederiksberg Ki.1

5. Alheit Leonora Meltzer 1 (Jeremias Slagter1) blev født i 1765,1 blev døbt den 22 Juli 1765 i Frederiksberg Ki,1 døde i April 1766 i Frederiksberg1 i en alder af 1 år, og blev begravet den 11 April 1766 i Frederiksberg Kg.1

Generelle notater: FØDT: 1765
Forældre slagter Jeremias Meltzer og Alheit Catrine.

DØBT: faddere madame Scyt(*), jmfr. Hansen, hr. Justits ... Engelgartes og Lars
Giødertsen.
Kilde: Frederiksberg KB. (*) magister David Schiøts kone ?

BEGRAVET: på Frederiksberg 11 april 1766, 2 år gammel.

6. Adelheid Cathrine Jeremiasdatter 1 (Jeremias Slagter1) blev født i 1765 i Frederiksberg1 og blev døbt den 22 Marts 1765 i Frederiksberg K.1

Generelle notater: DØBT: 22 marts 1765 Frederiksberg Kirke, Sokkelund, København, Danmark

DØBT:
Note: Den 22 dito ?(marts)? belv et barn døbt. faderen af Frid:
?(Frederiksberg)? Inds?(idder)?: Slagter Jeremias Meltzer, moderen Aalheit
Catrine, barnets nafn Aalheit Catrine
Faddrer vare Madame Seijt, Jomfru Hansen, Hr Justitsraad Jessen
Engel Gartner og Lars Giødertsen


Børnebørn


7. Jeremias Zachmann (Birthe Kirstine Jeremiasdatter2, Jeremias Slagter1) blev født i 1778 i Frederksberg og døde den 26 September 1854 i en alder af 76 år.

Jeremias blev gift med Sidse Christoffersdatter.

Barn af dette ægteskab:

+ 15 K    i. Alhed Christine Zachmann blev født den 31 August 1808 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland og døde den 12 December 1876 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland i en alder af 68 år.

Alhed blev gift med Christian Frederik Thyme (d. 2 Juni 1875) den 29 Oktober 1830 i Kalundborg kirke.

8. Sophia Amalia Bech 1 (Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født fra 1773 til 1774 i Frederiksberg,1 blev døbt den 21 Januar 1774 i Frb. Kirke,1 døde i April 17761 i en alder af 3 år, og blev begravet den 19 April 1776.1

9. Alhed Amalie Bech 1 (Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født i 1776 i Frederiksberg,1 blev døbt den 15 Juni 1776 i Frederiksberg Kirke,1 døde den 21 April 1838 i NY Kongensgade 2, Vor Frue Sogn, København1 i en alder af 62 år, og blev begravet den 29 April 1838 i Assistents Kirkegård., Fra Vor Frue Kirke.1

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev døbt 15 Juni 1776 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.
Johan Otters hustru (hendes mormor)
Maria Lind hos Diderich Winge, Friderich Snedker (hendes farfar) Niels Zachmand (hendes onkel), Gartner Smith, alle her af byen.
moderen introduceret 30 juni 1776
Kilde: Frederiksberg kb

• Hun døde 21 April 1838 i NY Kongensgade 2, Vor Frue Sogn, København.
død af brystvattersot (=lungeødem)

• Hun blev begravet 29 April 1838 i Vor Frue Kirke.
kostede 30 rd 2 sk.
no 52 på tiende linie
Vor Frue Assistent kirkegård = Assistents Kirkegård
Kilde: Vor frue kb side 333, nr 74

• Der blev foretaget skifte efter hende 27 April 1838 i Københavns skifteret.
skifteprotokol 5, side 441 nr. 377
Anno 1838 den 27. april indfandt skiftekommisionen sig ved fuldmægtig Baagoe og skifteskriver Faber endvidere møder betjent Carl Petersen i boligen for Fattige Håndværkermestre, Philosofgangen for at foretage skift efter slagtermester Jørgen Ludvigsens kone Alhed Amalie Ludvigsen, som den 21. d.m. er død.
Ved forretningen var til stede den afdødes datter Alhed Amalie, som i enkemandens fraværelse tilkendegav at den afdøde ikke havde noget af værdi til skiftedeling.
Skiftet sluttet.
sign. Baagoe Faber Alhed Amalie Ludvigsen

• Børn:
13 registrerede børn, en del må være for tidligt fødte, der er 2 fødsler i 1802

Alhed blev gift med Jørgen Ludvigsen,1 søn af Christian Ludvig og Ingeborg Kirstine Andersdatter, den 12 Oktober 1797 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.1 Jørgen blev født den 20 Marts 1773 i Christianshavn,1 blev døbt den 29 Marts 1773 i Vor Frelser Kirke,1 døde den 13 Januar 1843 i Almindeligt Hospital, København1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 18 Januar 1843 i Almindeligt Hospitals kirkegård, København.1

Begivenheder i deres ægteskab:

• Vielse: 12 Oktober 1797, Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.
viet ved kongebrev
forlovere: for gommen hr. Jochum Petersen, Vesterbro slagter.
For bruden hr. Christian Buch, Vesterbro slagter
kongebrev

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 29 Marts 1773 i Vor Frelser Kirke, Christianshavn, København.
Madam Karen Bruun, Jomfru Maria Timler, Hans Bruun Kræmmer, Dideric Ancher Capit, Mester Krierim
Kilde: Vor Frelser kb side 82 nr. 15

• Han blev konfirmeret 19 April 1789 i Vor Frelser Kirke, Christianshavn, København.

• Han døde 13 Januar 1843 i Almindeligt Hospital, København.
Enkemand, almisselem, 74 år gammel.
Anmeldelse for skifteretten 13.1.1843
Kilde: Almindelig hospitals kb 3 - 74 - 6, side 168 nr. 24

• Der blev foretaget skifte efter ham den 1843.
kun i hvidbogen

• Børn:
mindst 13 børn i ægteskabet med Alhed:
Birthe Catrine (1797-), Inger Kirstine (1799- ), Maria Mariana (1802-), Christian Ludvig (1802-02), Anne Margrethe (1803-), Maria Amalia (1805-1805), Maria Mariana (1806-06), Maria Amalia 1806-06), Sophia Maria (1807-1883), Christian Frederik (1809-09), udøbt dreng (1810), Christian Jørgen Burchardt
(1811-1813) og Alli Amalie Catrine (1814-)

• Erhverv:
slagtersvend 1797
slagter 1810
borgerskab i Kbh. 27. nov 1797 (Kbh.s Borgerskabsprotokol side 155)

• Bopæle:
Printzensgade matr. 288 = nr. 15 (1780)
Farimagsvejen (1807)
Vester Kvarter uden Porten, hus nr. 11
Vesterbro nr. 16 (1810)
Ny Kongensgade 227 (Stiftelsen i Philosofgangen og Ny Kongensgade 227 for gamle
håndværkere og deres enker i trange kår).( I dag ligger Dansk
Arbejdsgiverforenings hovedbygning på stedet (Ny Kongensgade/Vestervoldgade)

• Han findes i folketællingen 1840 i Ny Kongensgade 227, bolig 48.
I 1840 bor han i sammen med datteren Alhed Amalie,
27 år og ugift.

• Han findes i folketællingen 1801 i Udenbys Vester Kvarter.
Jørgen Ludvigsen 26 år, slagter
Alhed Amalie Bech 23 år
Birthe Cathrine 4 år og Inger Kirstine 2 år - deres børn
Christian 24 år og Anders 18 år - hans brødre - slagtersvende
Ole Jensen 31 år og Maren Pedersdatter 22 år - tjenestefolk

• ALMENT: skattemandtaller.
Indkvarteringsskat 1801 side 92
Vester Kvarter uden Porten, fra Michaeli 1800 til Påske 1801 hus nr. 11, 9
Gregorius Biering, slagter 3/4
Jørgen Ludvigsen, slagter 1/4

Indkvarteringsskat 1807 side 91
Farimagsvejen gml nr. 71 nye 84
Jørgen Ludvigsen, slagter

Børn af dette ægteskab:

+ 16 K    i. Birthe Catrine Ludvigsen 1 blev født den 5 November 1797.1

+ 17 K    ii. Inger Kirstine Ludvigsen 1 blev født den 3 August 1799.1

+ 18 K    iii. Maria Mariana Ludvigsen 1 blev født den 12 Februar 1802.1

+ 19 M    iv. Christian Ludvig Ludvigsen 1 blev født den 25 Juli 1802 i Frederiksberg,1 blev døbt den 25 Juli 1802 i Hjemme,1 døde den 27 Juli 1802 i Frederiksberg,1 og blev begravet den 30 Juli 1802 i Frb. Kgd.1

+ 20 K    v. Anne Margrethe Ludvigsen 1 blev født den 4 Juni 1803.1

+ 21 K    vi. Maria Amalia Ludvigsen 1 blev født den 12 Februar 1805 i Frederiksberg,1 blev døbt den 10 Marts 1805 i Frb. Kirke,1 døde i April 1805 i Frederiksberg,1 og blev begravet den 21 April 1805 i Frb. Kgd..1

+ 22 K    vii. Maria Mariana Ludvigsen 1 blev født den 12 Februar 1806 i Frederiksberg1 og blev døbt den 16 Marts 1806 i Frb. Kirke.1

+ 23 K    viii. Maria Amalia Ludvigsen 1 blev født i Maj 1806,1 døde i Juli 1806,1 og blev begravet den 7 Juli 1806.1

+ 24 K    ix. Sophie Marie Ludvigsen 1 blev født den 8 Juli 1807 i Frederiksberg,1 blev døbt den 10 Januar 1808 i Frederiksberg Kirke,1 døde den 11 Januar 1883 i Brede, Lyngby Sogn, Københavns Amt1 i en alder af 75 år, og blev begravet den 21 Januar 1883 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby, Københavns Amt.1

Sophie blev gift med Knud Hansen Knudsen 1 (d. 11 April 1865) den 6 November 1835 i Frederiksberg Kirke.1

+ 25 M    x. Christian Frederik Hansen Ludvigsen 1 blev født i Juni 1809,1 døde i Juli 1809,1 og blev begravet den 4 Juli 1809.1

+ 26 M    xi. Dødfødt Ludvigsen 1 blev født den 13 Juni 18101 og døde den 13 Juni 1810.1

+ 27 M    xii. Christian Jørgen Buchardt Ludvigsen 1 blev født den 14 August 1811 i Frederiksberg1 og døde den 9 Juli 18131 i en alder af 1 år.

+ 28 K    xiii. Alli Amalie Catrine Ludvigsen 1 blev født den 22 Juni 1814.1

10. Jeremias Bech 1 (Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født i 1778 i Frederiksberg1 og blev døbt den 22 Oktober 1778 i Frb. Kirke.1

11. Friderich Jeremias Bech 1 (Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 19 Februar 17811 og døde fra 1781 til 1782.1

12. Friderich Jeremias Bech Slagter 1 (Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født i 1782 i Frederiksberg, Sokkelund Herred, København1 og blev døbt den 25 April 1782 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 25 April 1782 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.
madame ?, slagter Abrahams datter fra København, Niels Jørgensen og Jochum Petersen
moderen introduceret 3. maj
Kilde: Frederiksberg kb, opslag 17

Friderich blev gift med Maria Magdelene Küster 1 den 30 April 1807 i Frederiksberg.1

Børn af dette ægteskab:

+ 29 M    i. Jeremias Friderich Bech 1 blev født den 22 December 1809 i Vesterbro, København,1 blev døbt den 25 Februar 1810 i Frederiksberg Kirke,1 døde den 6 April 1855 i Vesterbro, København1 i en alder af 45 år, og blev begravet den 13 April 1855 i Frederiksberg, Gamle Kirkegård.1

Jeremias blev gift med Dorothea Bøhm 1 (d. 17 September 1883) den 28 December 1838 i Hvidovre Kirke, Sokkelund herred, Københavns amt.

+ 30 K    ii. Inger Marie Bech blev født den 10 Februar 1817 i Vesterbro, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, København og blev døbt den 4 April 1817 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.

13. Cathrine Sophie Bech 1 (Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 7 Juni 1784.1

Cathrine blev gift med Mahler.

14. Else Marie Buch 1 (Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født i 17861 og blev døbt den 5 December 1786 i Frederiksberg Ki.1

Else blev gift med Buch.

Begivenheder i hans liv:

• Erhverv: Mynsterskriver

Oldebørn


15. Alhed Christine Zachmann (Jeremias Zachmann3, Birthe Kirstine Jeremiasdatter2, Jeremias Slagter1) blev født den 31 August 1808 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland og døde den 12 December 1876 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland i en alder af 68 år.

Alhed blev gift med Christian Frederik Thyme den 29 Oktober 1830 i Kalundborg kirke. Christian blev født den 6 August 1802 i Emden, Holland og døde den 2 Juni 1875 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland i en alder af 72 år.

Begivenheder i hans liv:

• Børn:
Frederikke Cathrine Thyme, b. 26 Oct 1831, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 28 Jun 1836, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk.
+Frederik Wilhelm Jeremias Thyme, b. 24 Jan 1834, Kalundborg, d. 02 Jun 1899, Kalundborg.
Frederiche Catrine Thyme, b. 11 Jun 1836, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown.
Christian Andreas Thyme, b. 06 May 1839, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 09 Apr 1890, Kalundborg.
Carl Leopold Thyme, b. 29 Nov 1840, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown.

• ALMENT: More About Alhed Christine Sachmann and Christian Frederich Thyme:
Marriage: 29 Oct 1830, Kalundborg Kirke.

Children of Alhed Christine Sachmann and Christian Frederich Thyme are:
Frederikke Cathrine Thyme <UHP-0126.html>, b. 26 Oct 1831, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 28 Jun 1836, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk.
+Frederik Wilhelm Jeremias Thyme <UHP-0085.html>, b. 24 Jan 1834, Kalundborg, d. 02 Jun 1899, Kalundborg.
Frederiche Catrine Thyme <UHP-0511.html>, b. 11 Jun 1836, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown.
Christian Andreas Thyme <UHP-0128.html>, b. 06 May 1839, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 09 Apr 1890, Kalundborg.
Carl Leopold Thyme <UHP-0127.html>, b. 29 Nov 1840, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown.
kilde: Niels MølleraAndesens hjemmeide

Barn af dette ægteskab:

+ 31 M    i. Frederik Vilhelm Thyme blev født den 24 Januar 1834.

Frederik giftede sig med ukendt.

16. Birthe Catrine Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 5 November 1797.1

17. Inger Kirstine Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 3 August 1799.1

18. Maria Mariana Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 12 Februar 1802.1

19. Christian Ludvig Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 25 Juli 1802 i Frederiksberg,1 blev døbt den 25 Juli 1802 i Hjemme,1 døde den 27 Juli 1802 i Frederiksberg,1 og blev begravet den 30 Juli 1802 i Frb. Kgd.1

20. Anne Margrethe Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 4 Juni 1803.1

21. Maria Amalia Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 12 Februar 1805 i Frederiksberg,1 blev døbt den 10 Marts 1805 i Frb. Kirke,1 døde i April 1805 i Frederiksberg,1 og blev begravet den 21 April 1805 i Frb. Kgd..1

22. Maria Mariana Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 12 Februar 1806 i Frederiksberg1 og blev døbt den 16 Marts 1806 i Frb. Kirke.1

23. Maria Amalia Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født i Maj 1806,1 døde i Juli 1806,1 og blev begravet den 7 Juli 1806.1

24. Sophie Marie Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 8 Juli 1807 i Frederiksberg,1 blev døbt den 10 Januar 1808 i Frederiksberg Kirke,1 døde den 11 Januar 1883 i Brede, Lyngby Sogn, Københavns Amt1 i en alder af 75 år, og blev begravet den 21 Januar 1883 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby, Københavns Amt.1

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hendes liv:

• Fremstilling i kirken: 10 Januar 1808, Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.
hjemmedøbt af jordemoderen på grund af krigens udbrud

Madam Marie Henningsen, Madam Elisabeth Bech, slagter Christian Buch (hendes farmors mand), Mønsterskriver Buch (Bech), Slagter Jeremias Bech (hendes morbror)
Kilde: Frederiksberg kb. side 68

• Hun blev konfirmeret 22 April 1822 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.

• Hun døde 11 Januar 1883 i Brede, Lyngby Sogn, Københavns Amt.
Død 75 år gammel på Brede af apoplexi
Kilde: Lyngby kb

• Bopæle:
Vesterbro
Brede Værk

• Hun findes i folketællingen 1834 i København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, , Store Kongensgade 39, 1.Sal I Sidehuset, 10, Ft-1834, C5734.
Sara Neukirch 49 Enke haver Tobaksfabrik
Hertz Neukirch 26 Ugift hendes Søn,Stud.phil.
Rose Neukirch 24 Ugift hendes Datter
Sally Neukirch 23 Ugift hendes Datter
Karl Hendrik Christian Sandt 19 Ugift Læredreng i Tobaksfabrig
Sophie Marie Ludvigsen 27 Ugift Tienestepige

• Hun findes i folketællingen 1880 i København, Sokkelund, Lyngby, Brede Klædefabrik, Et Hus, D, 779,.
Marie Sophie Knudsen, født Ludvigsen 72 Enke Husmoder København
Thora Christiane Knudsen 29 Ugift Hendes datter, Fabriksarbejderske Lyngby Sogn, Københavns Amt (Brede

Sophie blev gift med Knud Hansen Knudsen,1 søn af Nelaus Knudsen og Tyre Olsdatter, den 6 November 1835 i Frederiksberg Kirke.1 Knud blev født den 18 Januar 1798 i Frederiksberg,1 blev døbt den 1 Februar 1798 i Frederiksberg Kirke,1 døde den 11 April 1865 i Brede Værk, Lyngby Sogn, Københavns Amt1 i en alder af 67 år, og blev begravet den 17 April 1865 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby, Københavns Amt.1

Begivenheder i deres ægteskab:

• Vielse: 6 November 1835, Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.
forlovere Jørgen Hansen Ludvigsen, slagter og Ole Neleaus Knudsen, skomager og bud ved Frederiksberg Fattigvæsen.
hun 28 år, han 37 år
kilde: Frederiksberg kb 1835

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 1 Februar 1798 i Frederksberg Kirke, Frederiksberg.
Madam Frydelund, jomfru Eggertine Nørager, Ole Aagesen, Niels Svendsen, Andreas Friis´ kone i Frederiksberg
Kilde: Frederiksberg kb

• Han blev konfirmeret 5 April 1812 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.

• Vielse:
gift to gange.
1) 1828 med Sophie Wilhelmine Winge
forlovere: Niels Larsen, økonom ved fattighuset og Niels Larsen Thostrup, værtshusholder
lyst 8. april 1828
Attest om brødopholdssted fra N. Thostrup
han ungkarl 30 år gl., skomager af Lundtofte, hun 23½ år gl. af Frederiksberg
Kilde: Frederiksberg kb 1828, side 604

2) 1835 med Sophie Marie Ludvigsen
forlovere: Jørgen Hansen Ludvigsen (slagter) og Ole Nileaus Knudsen, skomager og bud ved Frb. fattigvæsen, begge af Frederiksberg
Kilde: Frederiksberg kb

• Han døde 11 April 1865 i Brede Værk, Lyngby Sogn, Københavns Amt.
død af tyfus, 68½ år gammel
Kilde: Lyngby kb

• Børn: 8 stks i 2 ægteskaber.
1. ægteskab) Nicoline Catrine (1831-?), Marie Sophie Fritze (1833-?)
2. ægteskab) Laurine Wilhelmine (1836-?), Alhed Amalie (1838-?), Knud Ludvig (1842-1911), Peter Christian (1845-?), Emma Emilie Oline (1848-?), Thora Christine (1850-?)

• Erhverv:
Skomager 1835
Overskjærer på Brede

• Der blev foretaget skifte efter ham den 1834.
1) Året 1834 den 11 november mødte for skifteretten indsidder Knud Hansen Knudsen af Frederiksberg og anmeldte at hans hustru Sophie Wilhelmine født Winge i dag ved døden er afgået og hun har efterladt sig 2 med hendes nulevende mand avlede umyndige børn. Han begærede derfor at måtte hensidde i uskiftet bo, hvilket skifteretten i henhold til .. 21 juni 1799 beredte ...
K.H.Knuden

SKIFTE: år 1835 den 17. november mødte efter justitieråd og birkedommer Friderichsens ordre, sognefoged Hansen af Frederiksberg med vidnerne Petersen og Ole Chrisophersen på skomager Knud Hansen Knudsens bopæl i Frederiksberg by for at registrere efter hans afdøde hustru Sophi Wilhelmine Knudsen, var til stede
og angav hans afdøde hustru havde efterladt 2 børn, den ældste Nicoline Catrine, 4½ år gammel og Marie Sophie Friitse 2½ år gl, begge får faderen til opdragelse - Knud Hansen Knudsen, der angav for os at der aldeles ikke var noget efter hans afdøde hustru at registrere. De gangklæder hun efterlod sig var taget itu til klæder til børnene, hun ...?.. af ikke noget og heller ikke fandtes noget af. Husets forretninger blev således sluttet, hvilket vi herved bekræfter med vores underskrift
Knud Hansen Knudsen
L. Hansen Peter Chrisophersen

• Der blev foretaget skifte efter ham den 1865.
2) år 1865 den 12 april anmeldte Sophie Marie Ludwigsen at hendes mand arbejdsmand Knud Hansen Knudsen af Brede er død den 11 d.m. efterladende sig følgende børn af ægteskab med comparentinden nemlig en datter Laurine Vilhelmine Knudsen, 28 år gl gift med redaktør Julius Petersen i Kbh. en datter Alhed Amalie Knudsen, tjener i Møntergade, en søn Knud Ludvig Knudsen, kleinsmed henad ved Fakse, en søn Peter Christian Knudsen, 18 år, hjemme, en datter Emma Emilie Oline Knudsen, 17 år, hjemme, en datter Thora ChristianeKnudsen, tjener i Møntergade. Samt endvidere en datter af tidligere ægteskab Marie Frederikke Knudsen, tjenende på Østergade, gift med karlen Lars Nielsen. Boet udsat

6. maj 1865 blev forelagt boet efter afdød arbejdsmand Knud Hansen Knudsen af Brede. Enken Sophie Marie Ludvigsen var mødt og oplyste at afdødes efterladenskaber ikke kunne dække begravelsesudgifterne, samt at hun kan tilvejebringe erklæringer fra samtlige børn om at erklære rigtigheden heraf.
kilde: Kbh.s Nordre Birk 1862 - 65 side 405 + 412

• Han havde en bopæl.
Frederiksberg (1798)
Lundtofte (1828)
Brede Værk (1835)

• Han findes i folketællingen.
1834, Lundtofte by nr. 20 et hus ( 3 familier i huset)
Knud Knudsen 36 år, gift, skomager
Sophie Winge 29 år, gift, hans kone
Nicoline Knudsen, 3 år, deres barn
Marie Knudsen, 1 år, deres barn

1840 Kbhv, Sokkelund, Lyngby, Brede, , Huus, ,
Knud Knudsen, 42 , Gift, , ved Ruemaskinen,
Marie Ludvigsen, 32 , Gift, , hans Kone (spinder)
Nicoline Knudsen, 9 , Ugift, Johanne Knudsen, 8 , Ugift,
Marie Knudsen, 7 , Ugift, , Laurine Knudsen, 5 , Ugift,
Alhede Knudsen, 2 , Ugift, - Deres Børn

1845 Brede, hus nr. 7
Knud Knudsen 47 år - gift - født på Frederiksberg - arbejdsmand
Sophie Ludvigsen 35 år - gift - født på Frederiksberg - hans kone
Nikoline 14 år, Sophie 13 år, Laurine 9 år, Alhede 7 år og Knud 3 år

1850 Kbhv, Sokkelund, Lyngby, Brede, , et huus, 11 F11
Knud Knudsen, 52, Gift, , Arbejdsmand, Huusfader, Frederiksberg
Marie Ludvigsen, 43, Gift, , Hans Kone, Frederiksberg
Deres børn: Laurine Knudsen, 14, Lyngby Sogn, København Amt,
Alhed Knudsen, 12, Lyngby Sogn, København Amt,
Ludvig Knudsen, 8, Lyngby Sogn, København Amt
Peter Knudsen, 5, Lyngby Sogn,
Emma Knudsen, 2 , Lyngby Sogn,

1855 Kbhv, Sokkelund, Lyngby, Brede, Et Hus, 13-11/15, FT-1855, C6955
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Knud Knudsen 51 Gift Daglejer og Husfader Frederiksberg
Marie Ludvigsen 48 Gift Hans Kone Frederiksberg
Ludvig Knudsen 13 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Københavns Amt
Peter Knudsen 9 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Københavns Amt
Emma Knudsen 7 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Københavns Amt
Thora Knudsen 5 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Københavns Amt

1860 Brede, 14 et hus
Knud Hansen Knudsen 62 år - gift - fabriksarbejder
Marie Sophie f. Ludvigsen 52 år - gift
Peter Christian Knudsen 14 år,
Emma Knudsen 12 år
Thora Knudsen 10 år - alle født i sognet (Lyngby!)

Børn af dette ægteskab:

+ 32 K    i. Laurine Wilhelmine Knudsen 1 blev født den 8 April 1836 i Lundtofte Mark, Lyngby Sogn,1 blev døbt den 26 Juni 1836 i Lyngby Kirke,1 døde den 5 Juni 1873 i Præstehuset, Kongens Lyngby i en alder af 37 år, og blev begravet den 8 Juni 1873 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby.

Laurine blev gift med Julius Petersen.

+ 33 K    ii. Alhed Amalie Knudsen 1 blev født den 22 Maj 1838 i Brede, Lyngby Sogn1 og blev døbt den 15 Juli 1838 i Lyngby Kirke.1

+ 34 M    iii. Knud Ludvig Knudsen 1 blev født den 24 Januar 1842 i Brede, Lyngby Sogn,1 blev døbt den 5 Juni 1842 i Lyngby Kirke,1 døde den 8 August 1911 i Vester Fælledvej, 76, 1. København.1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 13 August 1911 i Kristkirken, Til Vestre Kirkegård.1

Knud blev gift med Henriette Hansdatter 1 (d. 27 December 1874) den 21 Februar 1864 i Trinitatis Kirke, Kbh..1

Knud blev derefter gift med Maren Jørgensen 1 (d. 14 Januar 1944) den 25 April 1875 i Skt. Pauls Kirke, Kbh..1

+ 35 M    iv. Peter Christian Knudsen 1 blev født den 21 September 1845 i Brede, Lyngby Sogn1 og blev døbt den 23 November 1845 i Lyngby Kirke.1

Peter blev gift med Bodil Christine Madsen.

+ 36 K    v. Emma Emilie Oline Knudsen 1 blev født den 22 Januar 1848 i Brede, Lyngby Sogn1 og blev døbt den 7 Maj 1848 i Lyngby Kirke.1

+ 37 K    vi. Thora Christine Knudsen 1 blev født den 7 Marts 1850 i Brede, Lyngby Sogn1 og blev døbt den 28 April 1850 i Lyngby Kirke.1

25. Christian Frederik Hansen Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født i Juni 1809,1 døde i Juli 1809,1 og blev begravet den 4 Juli 1809.1

26. Dødfødt Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 13 Juni 18101 og døde den 13 Juni 1810.1

27. Christian Jørgen Buchardt Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 14 August 1811 i Frederiksberg1 og døde den 9 Juli 18131 i en alder af 1 år.

28. Alli Amalie Catrine Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 22 Juni 1814.1

29. Jeremias Friderich Bech 1 (Friderich Jeremias Bech Slagter3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 22 December 1809 i Vesterbro, København,1 blev døbt den 25 Februar 1810 i Frederiksberg Kirke,1 døde den 6 April 1855 i Vesterbro, København1 i en alder af 45 år, og blev begravet den 13 April 1855 i Frederiksberg, Gamle Kirkegård.1

Generelle notater:

Begivenheder i hans liv:

• Han blev konfirmeret 13 Oktober 1823 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.
bor hos sin fader slagtermester J. Bech på Vesterbro.
Kundskab og opførsel: god
Vaccineret efter attest
Kilde: Frederiksberg kb, opslag 343

• Han døde 6 April 1855 i Vesterbro, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, København.
gift, født på Vesterbro, Kvæghandler af Vesterbro no. 16, 45½ år gammel
skifte 7/4. Kronisk leversyge
Kilde: Frederiksberg kb.

• Han blev begravet 13 April 1855 i Frederiksberg kirkegård.
gravsted på Frederiksberg gamle kirkegård, op af kirken

• Han findes i folketællingen 1840 i København, Sokkelund, Hvidovre, Valby, Et Hus, 143 - 1/2, Ft-1840, C4320.
Jeremias Bech 31 Gift Indsidder og Slagtersvend
Dorthea Bøhm 27 Gift Hans Kone
Sophie Eriksen 20 Ugift Tjenestepige

• Han blev døbt 25 Februar 1810 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.
faddere begge forældre og jordemoderen madame Hansen
Kilde: Frederiksberg kb. 1810

Jeremias blev gift med Dorothea Bøhm,1 datter af Christian Bøhm og Gjertrud Marie Svendsen, den 28 December 1838 i Hvidovre Kirke, Sokkelund herred, Københavns amt. Dorothea blev født den 10 Juli 1814 i Hvidovre, Københavns Amt, blev døbt den 18 September 1814 i Hvidovre Kirke, Københavns Amt, døde den 17 September 1883 i Frederiksberg1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 21 September 1883 i Frederiksberg, Gamle Kirkegård.1

Begivenheder i deres ægteskab:

• Vielse: 28 December 1838, Hvidovre Kirke, Sokkelund herred, Københavns amt.
han ungkarl, slagtermester af Vesterbro, 29 år gl.
hun jomfru, 24 5/12 år gl. af Valby
forlovere: Kromand Christian Böhm af Valby og slagtermester Johan Bech af Vesterbro
kilde: Hvidovre kb, opslag 499

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev døbt 18 September 1814 i Hvidovre.
forældre kromand Christian Bøhm og hustru

Barnets moder, pigen Anne Marie Bøhm, kromand Borup i ...hoved, Brændevinsbrænder Peder i .....og gårdmand Johan Gotlib Stampe i Waldby
kilde: Hvidovre kb

• Hun døde 17 September 1883.
enke efter kvæghandler Jeremias Bech af Værnedamsvej.
69 år gammel.
morbus cordis, ødema pulmonum
skifteret 17,9 1883
Pastor Krag
Kilde: Frederiksberg kb side 239

Barn af dette ægteskab:

+ 38 M    i. Christian Friderich Jeremias Bech 1 blev født den 17 December 1843 i Frederiksberg,1 blev døbt den 18 Juli 1844 i Frederiksberg Kirke,1 døde den 28 April 1898 i Blågårdsgade, København1 i en alder af 54 år, og blev begravet den 3 Maj 1898 i Frederiksberg, Gamle Kirkegård.1

Christian blev gift med Anna Marie Vilhelmine Bjerre (d. 31 August 1886).

30. Inger Marie Bech (Friderich Jeremias Bech Slagter3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 10 Februar 1817 i Vesterbro, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, København og blev døbt den 4 April 1817 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev døbt 4 April 1817 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København.
Barnets forældre, samt Carl Buch og David Kyster, slagtersvende på Vesterbro
Kilde: Frederiksberg kb, 1817-34 opslag 117

Tipoldebørn


31. Frederik Vilhelm Thyme (Alhed Christine Zachmann4, Jeremias Zachmann3, Birthe Kirstine Jeremiasdatter2, Jeremias Slagter1) blev født den 24 Januar 1834.

Begivenheder i hans liv:

• ALMENT:
Frederik Wilhelm Jeremias Thyme (son of Christian Frederich Thyme and Alhed Christine Sachmann) was born 24 Jan 1834 in Kalundborg, and died 02 Jun 1899 in Kalundborg. He married Elise Maria Andersen on 30 Oct 1863 in Kalundborg Kirke, daughter of Johan Ludvig Vilhelm Andersen and Hansine Christiane Amalie Petersen.

Notes for Frederik Wilhelm Jeremias Thyme:
Oplysninger om Thymeslægten.
Modtaget i maj 2008 fra :
Nina Sophie Thyme Møgelberg :

Frederik Wilhelm Jeremias Thyme
1834, d. 24. januar blev Frederik Wilhelm født i Kalundborg (døde 2. juni11899) og han blev døbt 16. maj 1834 i Vor Frue Kirke, Kalundborg købstad, Holbæk amt.
Ved dåben i Vor Frue Kirke deltog som faddere bl.a. mosteren M. Sachmann, tømmermester Sachmann, branddirektør Chr. Jacobsen og købmand Scharling.

1834 boede Frederik Wilhelm med sin far og mor, sin søster Frederikke, mosteren Mariane Sachmann og en tjenestepige i Møllerstrædet i Kalundborg købstad.

1845 boede Frederik med forældrene og sine søskende Fridericke, Christian og Carl, samt 1 tjenestepige i Møllerstræde i Kalundborg.

1848, d. 30. april blev Frederik Wilhelm konfirmeret i Vor Frue kirke, Kalundborg købstad.

1863, d. 30 oktober, da Frederik Wilhelm var 30 år, blev han gift med Elise Andersen, som var 20 år, i Vor Frue Kkirke.
Forlovere var gravør Andersen og urmager Chr. Frederik Thyme senior.

1880 boede Frederik (46 år), som urmager, Elise (36 år), børnene Frederikke (14 år), Holga (11), Christian (9), Ludvig (7), Christiane (4) og Sophie (2) samt en tjenestepige i Cordilstræde (matr. nr 102) i Kalundborg købstad.

1890 boede Frederik Wilhelm (56), Elise (46), børnene Christian (19), Ludvig (17), Christiane (15), Sophie (12), Anna (8), Niels (6), Otto (1) og en tjenestepige i samme ejendom i Kordilgade.

1906 deltog Frederik Wilhelm (72 år) og Elise (63) i april i barnebarnet Frederiks dåb.

Ægteparret fik 11 børn - heraf datteren Christiane Wilhelmine Thyme, der blev født d. 24. april 1875.


More About Frederik Wilhelm Jeremias Thyme:
Baptism: 16 Mar 1834, Kalundborg Kirke.
Occupation: Urhrmager.

More About Frederik Wilhelm Jeremias Thyme and Elise Maria Andersen:
Marriage: 30 Oct 1863, Kalundborg Kirke.

Children of Frederik Wilhelm Jeremias Thyme and Elise Maria Andersen are:
Ukendt Thyme, b. 25 Aug 1864, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 25 Aug 1864, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk.
Frederikke Elise ChristianeThyme, b. 29 Dec 1865, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown.
Helga Christine Thyme, b. 15 Oct 1867, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 1867, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk.
Helga Sophie Christine Thyme, b. 16 Dec 1868, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown.
+Christian Ludvig Johannes Thyme, b. 07 Jan 1871, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 21 Oct 1925.
Ludvig Vilhelm Thyme, b. 25 Dec 1872, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 1879, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk.
+Christiane Vilhelmine Thyme, b. 24 Apr 1875, Kalundborg, d. Abt. 1951, København.
+Sofie Alhed Christine Thyme, b. 04 Jan 1877, Kalundborg, Holbæk A., d. 07 Sep 1958, Køge.
Anna Margethe Thyme, b. Abt. 1882, Kalundborg, d. date unknown.
Niels Frederik Thyme, b. Abt. 1883, Kalundborg, d. date unknown.
Otto Ernst Thyme, b. Abt. 1889, Kalundborg, d. date unknown.

Frederik giftede sig med ukendt.

Hans barn:

+ 39 M    i. Christian Johannes Ludvig Thyme .

32. Laurine Wilhelmine Knudsen 1 (Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 8 April 1836 i Lundtofte Mark, Lyngby Sogn,1 blev døbt den 26 Juni 1836 i Lyngby Kirke,1 døde den 5 Juni 1873 i Præstehuset, Kongens Lyngby i en alder af 37 år, og blev begravet den 8 Juni 1873 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby.

Generelle notater: FØDSEL: 8. april 1836 på Lundtofte mark.

DÅB: 26. juni 1836 i Lyngby kirke
båren af Eskilds enke i Lundtofte
pigen Amalie Ludvigsen, Kbh.
grd Svend Hansen, Lundtofte
Inds. Henrich Groes (?), ibid
Christian ...., ibid.
Kilde: Lyngby kb

KONFIRMATION: 27. april 1851
far skomager Knud Hansen Knudsen i Lundtofte
Kilde: Kongens Lyngby KB 1851 nr. 28, AO opslag 65

VACCINERET: 12. juli 1836 af Mûrer

VIELSE:
gift med Julius Petersen før 1865

Begivenheder i hendes liv:

• Hun døde 5 Juni 1873 i Lyngby Sogn.død af kopper.
arbejdsmand Julius Petersens hustru, 37 år gammel

• Hun findes i folketællingen 1850 i København, Sokkelund, Lyngby, Brede, et huus, 11.Knud Knudsen 52 Gift Arbejdsmand, Huusfader Frederiksberg
Marie Ludvigsen 43 Gift Hans Kone Frederiksberg
Laurine Knudsen 14 - Deres Datter Lyngby Sogn, København Amt
Alhed Knudsen 12 - Deres Søn Lyngby Sogn, København Amt
Ludvig Knudsen 8 - Deres Søn Lyngby Sogn, København Amt
Peter Knudsen 5 - Deres Søn Lyngby Sogn, København Amt
Emma Knudsen 2 - Deres Datter Lyngby Sogn, København Amt

Laurine blev gift med Julius Petersen.

33. Alhed Amalie Knudsen 1 (Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 22 Maj 1838 i Brede, Lyngby Sogn1 og blev døbt den 15 Juli 1838 i Lyngby Kirke.1

Generelle notater: DÅB: i Lyngby kirke
båren af moderen.
pigen Amalie Ludvigsen, Kbh
Slagter J. Ludvigsen, Kbh.
Smedesv. N. Jacobsen, Brede
Smedesv. N. Nielsen, Brede
Kilde: Lyngby kb.

KONFIRMERET: 3. april 1853 i Lyngby Kirke
far arbejdsmand på Brede
Kilde: Kongens Lyngby KB 1853 nr. 17, AO opslag 68

34. Knud Ludvig Knudsen 1 (Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 24 Januar 1842 i Brede, Lyngby Sogn,1 blev døbt den 5 Juni 1842 i Lyngby Kirke,1 døde den 8 August 1911 i Vester Fælledvej, 76, 1. København.1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 13 August 1911 i Kristkirken, Til Vestre Kirkegård.1

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 5 Juni 1842 i Lyngby Kirke, Kgs. Lyngby, Københavns amt.
Båret af moderen
Pigen Marie Jacobsen på Brede, Bødker Johan Schmidt sstd., Slagter Jørgen Ludvigsen i Kbh.og Faderen
Kilde: Lyngby Kb 135, 5 pag 54 nr. 4

• Vaccination: 2 August 1842.
af Mürer

• Han blev konfirmeret 19 April 1857 i Lyngby Kirke, Kgs. Lyngby, Københavns amt.
bedømmelse: god - meget god
Kilde: Lyngby KB, 10 pag 34,1

• Vielse: VIELSE:
gift 2 gange
1 ægteskab 21. februar 1864 i Trinitatis kirke med Henriette Hansdatter.
Han 21 3/4år gammel, Åbenrå 15, hun 19 3/4 år gammel, Hauser Plads 24
Forlovere: smedemester Nielsen og Knud Hansen Knudsen af Brede klædefabrik.
kilde: Trinitatis kb 1864, opslag 149

2. ægteskab 25. april 1875 i Skt Pauls kirke, Kbh. med Maren Jørgensen
Han enkemand, 33 år gl. smedesvend boende i Lægeforeningens Boliger 0,4.,
Hun ugift 25 år gl., boende Borgergade 92
forlovere: Spækhøker Thomas Christensen Otting, Rigensgade 24 og Martin Johan Ezechiel Cederquist, Borgergade
skifteretsbevis af 21.4.75 fremlagt

• Han døde 8 August 1911 i Vester Fælledvej, 76, 1. København..
Død i hjemmet, Vesterfælledvej 76 (1. sal - bor angiveligt på 2. sal).
Kilde: Kristkirken 55 - 18, pag. 7 - 52

• Han blev begravet 13 August 1911 i Vestre Kirkegård, København.
Bisat af pastor Jørgensen

• Der blev foretaget skifte efter ham.
Datteren Emma Knudsen møder for sin moder og oplyser at fællesboet har en værdi af 100 kr.
Begravelseshjælp 150 kr. alt udlagdes til enken
Kilde: Kbh.s Skifteprotokol 1911 prot. 2 1911, 2/1748 - 3M

• Han havde en bopæl.
1842 - Brede Værk
1864 - Åbenrå 15, Kbh.
1865 - Nær Fakse
1874 - Østerfælled O,4 (Lægeforeningens boliger)
1878 og 1881 - Vævergade 4, 3
1885 - Nakskov
1895 + 1901 - Sundevedsgade
dec. 1902 - Vesterbrogade 122A, 2.
1906 - Vesterbrogade 122, Kbh.
1911 - Vesterfælledvej 76, 2 ( her ligger i dag Carlsbergs nye tappehal)

• Erhverv:
1865 - kleinsmed
1876 - maskinmester (Horsens)
1885 - montør
1901 - maskinsmedesvend på Ny Carlsberg

• Børn: 13 stks!.
iflg FT 1901 7 levende og 6 døde
Sophus Knud Jørgen (1876-?), Thovald Valdemar Petrus (1881-1962), Carl Oskar (1885-?), Charles Wilhelm (1885-?), Emma ()

• ALMENT: 1874.
første hustru Henriette Knudsen dør 30 år gammel den 27. december 1874 på Øster Fælledvej 0,4 (Brumleby) og begraves 1. januar 1875.
Kilde: Skt Johannes kb, døde 1874 nr. 329

• Han findes i folketællingen 1895 i Sundevedsgade 12, København.
Knud Ludvig Knudsen - født 24.1.1842 i Brede - gift 1875 - fast bopæl i kommunen 1875 - fra Brede - maskinsmedevend på Ny Carlsberg
Marie Knudsen - født 18.2.1850 (egl.20.2) i Tørring - gift 1875 - fast bopæl i kommunen 1875 - fra Brede
Sophus Knudsen - født 25.2.1876 i Horsens - maskinarbejder
Thorvald Knudsen - født 18.8.1881 i Kbh
Carl Oskar - født 5.7.1885 i Nakskov
Charles Vilhelm - født 5.7.1885 i Nakskov

• Han findes i folketællingen 1901 i Sundevedsgade 12, København, 5, København.familie nr. 13
uændret, dog minus Sophus:
Knud Ludvig Knudsen 7 levende, 6 døde børn
Thorvald - Klejnsmedesvend hos Scheebeck på Gl. Kongevej
Carl Oskar og Charles Vilhelm - gørtlerlærlinge hos Ingeniør Pedersen på Tagensvej

• Han findes i folketællingen 1906 i Vesterbrogade 122A, København.
Knudsen, Knud Ludvig, 24-2-1842 på Brede, ophold i Kbh. fra 1889, kom fra Nakskov, Maskinarbejder, ... eft., V.Voldgade
Knudsen, Marie, 18-2-1850 i Tørring, do., husmoder
Knudsen, Charles Wilhelm, 5-7-1885 i Nakskov, do, Gjørtlersvend, Kbh.s Lampe og lysekronefabrik,Adelgade3

Knud blev gift med Henriette Hansdatter 1 den 21 Februar 1864 i Trinitatis Kirke, Kbh..1 Henriette blev født omkring 1844,1 døde den 27 December 1874 i Øster Fælled 04, København1 i en alder af ca. 30 år, og blev begravet den 1 Januar 1875.1

Generelle notater: Død 30 år gammel,gift med smedesvend Knud Ludvig Knudsen
Øster Fælled 0,4
Skt. Johannes kb døde 1874 nr. 329

BEGRAVELSE:

SKIFTE: 1874 2/1040 2.b

Begivenheder i hendes liv:

• Der blev foretaget skifte efter hende 1874 i København.
2/1040 2.b.

Knud blev derefter gift med Maren Jørgensen,1 datter af Jørgen Pedersen og Karen Hansdatter, den 25 April 1875 i Skt. Pauls Kirke, Kbh..1 Maren blev født den 20 Februar 1850 i Ploustrup, Tørring Sogn,1 blev døbt den 25 Februar 1850 i Hjemme, Tørring sogn, Skanderborg Amt,1 døde den 14 Januar 1944 i DE Gamles By, København1 i en alder af 93 år, og blev begravet den 18 Januar 1944 i Vestre Kirkegård. København.1

Begivenheder i deres ægteskab:

• 25 4 1875: Skt. Pauls kirke, København.
iflg dødsanmeldelsen fejlagtigt nævnt som viet i Trinitatis kirke 25 april 1875,
vielsen var i Skt. Pauls

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hendes liv:

• Fremstilling i kirken: 28 April 1850, Tørring Kirke, Skanderborg Amt.
Båret af Niels Nielsens hustru på Hamme Mark, Gårdmand Rasmus Jensen NørboChristen Henriksen, begge på Tørring Mark, Gårdmand Christen Jørgensen af Ploustrup, Niels Nielsen af Hamme Mark
Kilde: Tørring KB 1850, pag. 82 nr 3

• Vaccination: 27 Juli 1852.
af Ryge

• Hun blev konfirmeret 3 April 1864 i Føvling Kirke, Skanderborg amt.
3 april 1864 i Føvling kirke
bedømmelse: kundskab g - opførsel mg
kilde: Føvling KB fol. 103 nr. 3

• Hun døde 14 Januar 1944 i DE Gamles By, København.
93 år gammel i De Gamles By
død af arteriosclerosi (åreforkalkning) og pneumonia term (lungebetændelse).
Kilde: De Gamles By´s kb

• Hun blev begravet 18 Januar 1944 i Vestre Kirkegård, København.
Begravet fra Søndre Kapel kl 2 ved pastor Iver Chr. Poulsen på Vestre Kirkegård
Gravsted 15 - 13 - 15 2.kl. gl
kilde: Kbh.s Begravelsesvæsen prot. 1944 nr 7204

• Der blev foretaget skifte efter hende 14 Januar 1944 i Københavns skifteret.
skifteanmeldt 14 jan 1944

• Erhverv:
tjenestepige
syerske

• Bopæle:
Tørring sogn
Føvling sogn
Vinding
København
Frederikssundsvej 36, Baghus D, 2.

• Afgangsliste: 8 December 1870, Føvling.
afgangsliste Føvling 8.12.1870
Maren Jørgensen 21 1/4 år gl., tjenestepige til Vinding

• ALMENT:
Fik alderdomsunderstøttelse fra 1. september 1911 : 16 kr. mdl.
fra 13.11.1912, 22 kr. mdl
fra 3.11.1914, 24 kr. mdl
fra 9.9.1920, 63 kr. mdl

• Hun findes i folketællingen 1921 i Frederiksundsvej 36, Baghus D, 2., København.
Petersen, Niels 5.10.1842, ugift, Tømmerup, husfader
Jørgensen, Maren 18.2.1850, Enke, Tørring,
Flyge, Emma Marie Sophie, 28.8.1878, F, Kbh, datter, Sygepleinde
Knudsen, Carl Oskar, 5.7.1885, U., Nakskov, søn, maskinarbejder, De Danske ...

Børn af dette ægteskab:

+ 40 M    i. Knud Jørgen Sophus Knudsen 1 blev født den 25 Februar 1876 i Horsens1 og blev døbt den 21 Maj 1876 i Horsens Kirke.1

Knud blev gift med Clarine Petrine Arise Kofod.

+ 41 K    ii. Emma Marie Sophie Knudsen 1 blev født den 2 August 1878 i Vævergade 4, 3 Kbh., blev døbt den 1 September 1878 i Skt. Stefans Kirke, København, døde den 7 Januar 1959 i Tranehavegård 37, Kgs. Enghave, København i en alder af 80 år, og blev begravet den 13 Januar 1959 i Vestre kirkegaard, Fællesgraven, I.Z.E..

Emma blev gift med Peter Emil Flyge den 12 Februar 1915 i Københavns Rådhus.

+ 42 M    iii. Thorvald Valdemar Petrus Knudsen 1 blev født den 19 August 1881 i Vævergade 4, 3 København,1 blev døbt den 2 Oktober 1881 i Skt. Stefans Kirke, København,1 døde den 20 August 1962 i Frederiksberg Hospital1 i en alder af 81 år, og blev begravet den 27 August 1962 i Vestre Kirkegård, Fællesaskegraven, København.1

Thorvald blev gift med Anna Mathilde Kirstine Jørgensen 1 (d. 21 Juli 1960) den 26 December 1902 i Krist Kirken, København.1

+ 43 M    iv. Carl Oskar Knudsen 1 blev født den 5 Juli 1885 i Nakskov1 og blev døbt den 23 August 1885 i Nakskov Kirke.1

Carl blev gift med Clausine Christine Kleber.

Carl blev derefter gift med Frida Charlotte Cecilie Vandran Coln Lind.

+ 44 M    v. Charles Vilhelm Knudsen 1 blev født den 5 Juli 1885 i Nakskov1 og blev døbt den 23 August 1885 i Nakskov Kirke.1

35. Peter Christian Knudsen 1 (Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 21 September 1845 i Brede, Lyngby Sogn1 og blev døbt den 23 November 1845 i Lyngby Kirke.1

Begivenheder i hans liv:

• Han findes i folketællingen 1885 i kbhv, København (Staden), Østerbrogade (ulige numre), Udb.Klædebo Kvarter, Østerbrogade 57, Lægeforen.Bolig 2.Etage, 6,.
Christian Knudsen 35 Gift Husfader Fabrikarbeider i St.Kongensgade No.63 Brede,Kiøbenhavns Amt Boel Christine født Matsen 35 Gift Husmoder Lyngby,Kiøbenhavns Amt Petra Laura Johanne Knudsen 11 Ugift Datter Brede Agnes Mathilde Knudsen 8 Ugift Datter Kiøbenhavn

Peter blev gift med Bodil Christine Madsen. Bodil blev født den 29 December 1845 i Lyngby.

Børn af dette ægteskab:

+ 45 K    i. Petra Laura Johanne Knudsen blev født den 25 September 1873 og blev døbt den 9 Oktober 1873 i Lyngby Kirke, Kgs. Lyngby.

+ 46 K    ii. Agnes Mathilde Knudsen .

36. Emma Emilie Oline Knudsen 1 (Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 22 Januar 1848 i Brede, Lyngby Sogn1 og blev døbt den 7 Maj 1848 i Lyngby Kirke.1

Generelle notater: KONFIRMATION: 12 april 1863 i Lyngby kirke
Kilde: Kgs. Lyngby KB 1863 nr. 1, AO opslag 83

FT 1880 København, København (Staden), Frederiksborggade, Frederiksborggade, 1ste sal, 1,

Claudine Frederikke Tverman født Overbye 72 Enke Husmoder Falster Eunertine Høyer 38 Ugift Tjenestetyende Nykjøbing Falster Frederik Emil Kerrn 55 Gift Tømmermester Husfader Kjøbenhavn Jakoline Leithrine Kerrn født Lund 62 Gift Husmoder Holbæk Emma Emilie ?? Knudsen 32 Ugift Tjenestetyende Brede Kjøbenhavn

37. Thora Christine Knudsen 1 (Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 7 Marts 1850 i Brede, Lyngby Sogn1 og blev døbt den 28 April 1850 i Lyngby Kirke.1

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev konfirmeret 3 April 1865 i Lyngby Kirke, Kgs. Lyngby, Københavns amt.
Kilde: Kgs. Lyngby KB, AO opslag 90 nr. nr. 25

• Hun findes i folketællingen 1880 i København, Sokkelund, Lyngby, Brede Klædefabrik, Et Hus.
Marie Sophie Knudsen, født Ludvigsen 72 Enke Husmoder Københavnn
Thora Christiane Knudsen 29 Ugift Hendes datter, Fabriksarbejderske, Lyngby Sogn, Københavns Amt (Brede)

38. Christian Friderich Jeremias Bech 1 (Jeremias Friderich Bech4, Friderich Jeremias Bech Slagter3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 17 December 1843 i Frederiksberg,1 blev døbt den 18 Juli 1844 i Frederiksberg Kirke,1 døde den 28 April 1898 i Blågårdsgade, København1 i en alder af 54 år, og blev begravet den 3 Maj 1898 i Frederiksberg, Gamle Kirkegård.1

Generelle notater: DØD: enkemand, 54 år gammel, Tømmerformand
hans afdøde hustru var Anna Bjerre. blågårdsgade 59
lever cirose

Kilde: Frederiksberg kb

Begivenheder i hans liv:

• Han findes i folketællingen 1840.

• Han døde 28 April 1898 i Blågårdsgade 59, København.
tømrerformand, født i København, 54 år gl. Enkemand.
Dødsårsag: cirhosis hepatis
kilde: Frederiksberg kb, opslag 212

Christian blev gift med Anna Marie Vilhelmine Bjerre. Anna blev født i April 1860, døde den 31 August 1886 i en alder af 26 år, og blev begravet den 6 September 1886 i Frederiksberg Kirkegård, Sokkelund Herred, Københavns Amt.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun døde 31 August 1886 i Landskronagade, København.
Tømmermester Bechs hustru.
Død af ondartet barselsfebeber (Stockfeldt), 26 år gl.
skifteret 21.9.1886
kilde: Frederiksberg kb, opslag 269

Barn af dette ægteskab:

+ 47 M    i. Carl Christian Jeremias Bech blev født den 25 Oktober 1885 i Skt. Stefans Sogn, København, døde den 7 Oktober 1947 i Islands Brygge 63, 1., København i en alder af 61 år, og blev begravet den 11 Oktober 1947 i Frederiksberg Kirkegård, Sokkelund Herred, Københavns Amt.

Carl blev gift med Elna Virginia Strøm (d. 14 Marts 1975).

Tiptipoldebørn


39. Christian Johannes Ludvig Thyme (Frederik Vilhelm Thyme5, Alhed Christine Zachmann4, Jeremias Zachmann3, Birthe Kirstine Jeremiasdatter2, Jeremias Slagter1).

Begivenheder i hans liv:

• ALMENT:
Christian Ludvig Johannes Thyme (son of Frederik Wilhelm Jeremias Thyme and Elise Maria Andersen) was born 07 Jan 1871 in Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, and died 21 Oct 1925. He married Emma Emilie Olsen.

Notes for Christian Ludvig Johannes Thyme:
I folketællingen 1911 anføres at C.L.J. Thyme er kommet fra udlandet 1897 Formodentlig er det et studieophold i Schweiz. ( ret almindeligt )

27. april 1897 fik C.L.J. Thyme borgerskab som urmager.
09. nov. 1900 fik C.L.J. Thymy borgerskab som guldsmed.


More About Christian Ludvig Johannes Thyme:
Occupation: Urmagermester.

Children of Christian Ludvig Johannes Thyme and Emma Emilie Olsen are:
+Edith Emilie Thyme, b. 20 Feb 1901, Kalundborg, d. date unknown.
Else Helene Thyme, b. 31 Dec 1902, Kalundborg, d. date unknown.
Ebba Juliane Larsine Thyme, b. 31 Jul 1904, Kalundborg, d. date unknown.
+Frederik Christian Johannes Peter Winand Thyme, b. 14 Mar 1906, Kalundborg, d. date unknown.
Anna-Margrethe Kirstine Thyme, b., Kalundborg, d. date unknown.

40. Knud Jørgen Sophus Knudsen 1 (Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 25 Februar 1876 i Horsens1 og blev døbt den 21 Maj 1876 i Horsens Kirke.1

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hans liv:

• Fødsel: 25 Februar 1876, Horsens, Skanderborg amt.
forældre: Maskinmester Knud Ludvig Knudsen og Hustru Maren født Jørgensen,
26 år gammel

• Han blev døbt 21 Maj 1876 i Vor Frelser kirke, Horsens.
pigen Christiane Christensen og Ane Nielsen, maskinarbejder C.C.Ammeredsen? og barnets fader.
Udtrådt af folkekirken 8-9-1910
Kilde: Horsens, Vor Frelser kb side 5

• Vielse:
med Clarine født 21-2-1868 i St. Klausker (?)

• Børn:
Ester Andrea Dagmar f. 12-1-1899 og Emil Christian Ludvig f. 7-11-1899
Kilde: Politiets registerblade

• Erhverv:
maskinist

• Bopæle:
1-11-1896 Guldbergsgade 55, 1
1-11-1898 Rådmandsgade 23A, 3
1-11-1901 Baldersgade 9, 1
1-11-1904 Ole Jørgensens gade 22, 2.
1-11-1905 Horsensgade 40, 1.
1-5-1907 udtrukket
1-5-1908 Nørrebrogade 166A, 4.
1-1-1909 Udtrukket
1909 - 1911 Aarhus
1-11-1911 Rosagade 103, 1
1-11-1912 ?

Kilde: Politiets registerblade

• Han findes i folketællingen 1901 i Raadmandsgade 23A, 3., København.
Knud Knudsen, f. 25.2.1876 i Horsens, gift, folkekirken, kbh. 1889, sd.bopæl Guldberggade 35, smedesvend hos Nielsen, gift 1896, 1 barn
Klarine Knudsen, f. 21.2.1869 i Hasle, husmoder
Emile Knudsen, f. 7.11.1899 i København

• Han findes i folketællingen 1906 i Husumgade 40, 3 tv, København.
Sofus Knudsen født 25-2-1876 i Horsens, maskinarbejder på Atlas
Klausine Knudsen født 21-2-1868 i Klemensker
Emil Knudsen født 7-11-1899 i Kbh.

Knud blev gift med Clarine Petrine Arise Kofod, datter af Christian Andreas Kofod og Sine Christine Kofod,. Clarine blev født den 21 Februar 1868 i Klemensker Sogn, Bornholm og blev døbt den 26 Marts 1868 i Klemensker Kirke, Bornholm.

Børn af dette ægteskab:

+ 48 M    i. Emil Christian Ludvig Knudsen blev født den 7 Januar 1899.

+ 49 K    ii. Ester Andrea Dagmar Knudsen blev født den 7 Januar 1899.

41. Emma Marie Sophie Knudsen 1 (Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 2 August 1878 i Vævergade 4, 3 Kbh., blev døbt den 1 September 1878 i Skt. Stefans Kirke, København, døde den 7 Januar 1959 i Tranehavegård 37, Kgs. Enghave, København i en alder af 80 år, og blev begravet den 13 Januar 1959 i Vestre kirkegaard, Fællesgraven, I.Z.E..

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev døbt 1 September 1878 i Skt. Stefans, København.
jomfru Nikoline Knudsen og jomfru Emma Knudsen, Faderen.
Moderen 28 år gl.

Kilde Skt. Stefans kb, døbte nr. 241

• Hun blev konfirmeret 12 Oktober 1892 i Skt. Matthæus Kirke, København.Bopæl: Lille Frydsgade 6, 2. Kbh.

• Levned: levede stadig da Poul og Ellen flytterde til Panumsvej

• Navneændring: kendt som Emma De la Flyge

• Hun var ansat omk. 1912 - 20 i Amalienborg.arbejdede angiveligt i køkkenet hos Christian X.
Historien (fra Ellen) lyder at prinserne Frederik og Knud kom i køkkenet og fik fedtemadder. Kongen måtte ikke vide noget, for så var der ballade

• Bopæle:
1916 Krisholmsgade 22
1917 Heisesgade 12,2
1921 Stefansgade 61, 2
1921 Frederikssundsvej 36, 1 sal (hos moderen)
1921 Ravnsborggade 5A, 1 hos Ladevig
1921 Frederiksborgvej 10, hos Clausen
1923 Tibirkegade 4, 3 hos Christensen

• Hun blev begravet 13 Januar 1959 i Søndermark Krematorium, Frederiksberg.
80 år gl. Pensionist, Tranehavegård 37, bolig 376

Kilde: Enghave kb opslag 248

Emma blev gift med Peter Emil Flyge, søn af Johan Christian Flyge og Lucie Dorothea Berg, den 12 Februar 1915 i Københavns Rådhus. Peter blev født den 25 Maj 1853 i Gothersgade 120, København og blev døbt den 24 Juli 1853 i Trinitatis Kirke, Kbh..

Begivenheder i hans liv:

• ALMENT:
udtrådt af Folkekirken15. januar 1915.
Sognepræsten ved Anna kirke
Kilde: Trinitatis kb, Kbh. opslag 166

• Han findes i folketællingen 1921 i Frederikssundsvej 29, København.
ejer P.E.Flyge

mellembygning
Flyge, Peter Emil, 26.5.1853, S, København, udenfor trossamfund, Stukkatør..., firma Hans Chr. Berg og Flyge

Sidehus
Flyge, Thorkild, 2.8.1880 , g2, Kbh, 1919 fra Norge, udenfor trossamfund, Værkfører, Hans Chr. Berg og Flyge
Flyge, Martha Ingeborg, 21.7.1884, g2, Kbh, 1919 fra Norge
Flyge, Gudrun, 12.5.1908, Kbh, barn, 1919 fra Norge

42. Thorvald Valdemar Petrus Knudsen 1 (Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 19 August 1881 i Vævergade 4, 3 København,1 blev døbt den 2 Oktober 1881 i Skt. Stefans Kirke, København,1 døde den 20 August 1962 i Frederiksberg Hospital1 i en alder af 81 år, og blev begravet den 27 August 1962 i Vestre Kirkegård, Fællesaskegraven, København.1

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 2 Oktober 1881 i Skt. Stefans Kirke, København.
gudmor Britha Jensen.
faddere: Emma Knudsen, smed Peter Knudsen, Faderen
Kilde: Skt. Stefans KB 33 - 1, pag. 46, 264

• Han blev konfirmeret 29 September 1895 i Skt. Matthæus Kirke, København.
af pastor Dahlberg
Kilde: Skt. Matthæus KB 58 - 40 fol. 19, 41

• Han døde 20 August 1962 i Frederiksberg Hospital.
død af blodprop i lungerne
Kilde: Kbh. begravelsesvæsens protokol

• Han blev begravet 27 August 1962 i Vestre Kirkegård, Fællesaskegraven, København.
Forhenværende kunst og klejnsmed
Bisat af pastor Hjorth, fra Søndermarkens krematorium
Bisat i fællesgraven på Vestre Kirkegård.
Kilde: Enghave kb,
Kilde: Kbh.s begravelsesvæsen

• Der blev foretaget skifte efter ham 22 August 1962 i Frederiksberg skifteret.

• Erhverv:
kleinsmedesvend hos Scheibel på Gl. Kongevej
kunst og klejnsmed (iflg. dødsanmeldelse)
Var efter Leifs udsang med til at smede lysekronerne på Christiansborg.
Medstifter af smedenes fagforening, afd. ?

• Børn: 5 stks.
Knud Valdemar (1903-?), Poul Ludvig (1906-1975), Thorvald Alfred (1908-efter juni 1975), Else (1912-) og Erik (1915-)

• ALMENT:
holdt altid jul hos Ellen og Poul
Han var en stille og rolig mand.
havde kolonihave på Retortvej, have nr. 16

• Bopæle:
1881 - Vævergade 4, 3., Kbh.
1895 + 1901 - Sundevedsgade 12, 5., Kbh.
1901 - Vesterbrogade 122A, 2., Kbh.
1906 - Mølle Alle 24, st., Valby
1920 - Gadekærsvej 6, Valby
1.5.1922 Sundholm, Amager
1925 - Nivaagade 1, 1
før 1930 til 1960 - Dannevirkegade 22, 1., Kbh.

• Han findes i folketællingen 1906 i Mølle Alle 24, St, Valby.
Thorvald Knudsen, mand, 19-8-1881 i Kbh, gift, folkekirken, klejnsmedesvend hos C. Jørgensen smedemester
Anna Knudsen, kone, 23-1-1881
Knud, 26-5-1903 i Kbh
dreng, 24-1-1906 i Kbh

• Han findes i folketællingen 1921 i Gadekærsvej 6, st., Valby, København.
Thorvald V.P. Knudsen 19/8-1 881 i Kbh. Klejnsmedesvend hos smedemester C. Amundsen, årsindkomst over 6000 kr.
Anna M.K. Knudsen 23/1-1881 i København, husmoder
Knud V.P. Knudsen 26/5-1903 i Kbh., lærling smedemester C, Amundsen
Poul L. Knudsen 19/1-1906 i Kbh., arbejdsdreng Hillerød Savværk, årsindkomst over 1100 kr.
Alfred Th. Knudsen 6/5-1908 i Kbh.
Else A.J.T. Knudsen 10/4-1912 i Kbh.
Erik V.J. Knudsen 11/5-1915 i Kbh.

• Han findes i folketællingen 1925 i Nivågade 1, 1., København.
Thorvald V.P. Knudsen 19/8-1 881 i Kbh. klejnsmedesvend
Anna M.K. Knudsen 23/1-1881 i København, husmoder
Poul L. Knudsen 19/1-1906 i Kbh., bud
Alfred Th. Knudsen 6/5-1908 i Kbh. medhjælper
Else A.J.T. Knudsen 10/4-1912 i Kbh.
Erik Vilhelm Julius Knudsen 11/5-1920 i Kbh.

• Han findes i folketællingen 1930 i Dannevirkegade 22, 1., København.
Forhuset 1. tv. (samme bopæl 1929
Knudsen, Thorvald Valdemar Petrus, klejnsmedesvend hos B.F.Kjellson , Vesterfælledvej 76, gift 1902, 5 levende børn
Knudsen, Anna Mathilde Kirstine, husmoder
Knudsen, Poul Ludvig, bryggeriarbejder, arbejdsløs
Knudsen, Thorvald Alfred, medhjælper på Mejeriet Enigheden
Knudsen, Else Anna Thyra Johanne, syerske hos Julius Tafdemp på Vesterbrogade 9,
Knudsen, Erik Vilhelm Julius, 11-5-1920, barn

Thorvald blev gift med Anna Mathilde Kirstine Jørgensen,1 datter af Peter Jørgensen og Karen Marie Nielsen, den 26 December 1902 i Krist Kirken, København.1 Anna blev født den 23 Januar 1881 i Istedgade 11, 1. København,1 blev døbt den 1 Maj 1881 i Skt. Matthæus Kirke, København,1 døde den 21 Juli 1960 i Bispebjerg Hospital, København1 i en alder af 79 år, og blev begravet den 28 Juli 1960 i Vestre Kirkegård, Fællesaskegraven, København.1

Begivenheder i deres ægteskab:

• Vielse: 26 December 1902, Krist Kirken, København.
Vidner : Fædrene
lyst 30 nov. 7. + 14. dec. 1902
Kilde: Kristkirken kb

Begivenheder i hendes liv:

• Fødsel: 23 Januar 1881, Istedgade 11, 1. København.
jordemoder Nielsen

• Hun blev døbt 1 Maj 1881 i Skt. Matthæus Kirke, København.
Arb.mand C. Sørensen og hustru, Nordvestvej 30,1, Madam Søhrstrøm og Faderen
Kilde: Skt. Matthæus kb side 346, nr. 39

• Hun blev konfirmeret 7 April 1895 i Skt. Matthæus Kirke, København.

• Hun døde 21 Juli 1960 i Bispebjerg Hospital, København.
Husmoder
79 år gl. på Bispebjerg hospital af kræft, lå i levercoma
Kilde: Kbh.s Begravelsesvæsensprotokol

• Hun blev begravet 28 Juli 1960 i Enghave kirke, København.
Bisat af pastor Hvas, fra Søndermarkens Krematorium, Lille sal
Fællesurnegraven på Vestre kirkegård
Kilde: Kbh.s Begravelsesvæsens arkiv 1960, nr. 3065
Kilde: Enghave kb, opslag 288 nr. 43

• Der blev foretaget skifte efter hende 22 Juli 1960 i Københavns skifteret.

• Bopæle:
Istedgade 11,1. o.g. (1881)
Lille Frydsvej 4,4 (1895 + 1902) (=Tøndergade fra 1920)
Mølle Alle 24,st (1906)
Gadekærsvej 6 (1920)
Dannevirkegade 22, 1.tv (1960)

• ALMENT:
Leif husker hende som en kraftig, bestemt dame.

Børn af dette ægteskab:

+ 50 M    i. Knud Valdemar Peter Knudsen 1 blev født den 26 Maj 1903 i Carstensgade 82, 2.,1 blev døbt den 6 September 1903 i Krist Kirken,1 og døde før 1975.

Knud blev gift med Karen.

+ 51 M    ii. Poul Ludvig Knudsen 1 blev født den 24 Januar 1906 i Mølle Alle 24, 1., Valby, København,1 blev døbt den 16 April 1906 i Jesus Kirken, Valby, København,1 døde den 19 Juni 1975 i Bispebjerg Hospital, København1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 24 Juni 1975 i Søndermark Kirkegård, Frederiksberg.1

Poul blev gift med Ellen Sørine Oemann 1 (d. 25 August 1979) den 18 Juni 1932 i Københavns, Rådhus.1

+ 52 M    iii. Thorvald Alfred Knudsen 1 blev født den 6 Maj 1908 i Mølle Alle 24, 1. Valby,1 blev døbt den 27 September 1908 i Jesuskirken, Valby,1 og døde efter 1975.

Thorvald blev gift med Karla Sigrid Margrethe Johansen den 31 Juli 1931 i Københavns Rådhus.

+ 53 K    iv. Else Anna Thyra Johanne Knudsen 1 blev født den 10 April 1912 i Mølle Alle 24, 1, Valby1 og blev døbt den 17 August 1913 i Jesuskirken, Valby.1

Else blev gift med Richard Wedel den 6 Maj 1934 i Kristkirken, , København.

Else blev derefter gift med Erik Klint.

+ 54 M    v. Erik Vilhelm Julius Knudsen 1 blev født den 11 Maj 1920 i Gadekrsvej 6, st., København1 og blev døbt den 12 September 1920 i Timotheus Kirke, Valby, København.

43. Carl Oskar Knudsen 1 (Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 5 Juli 1885 i Nakskov1 og blev døbt den 23 August 1885 i Nakskov Kirke.1

Generelle notater: FØDT: 5 juli 1885 i Nakskov

DÅB: 23.8.1885 i Nakskov
jfr Christine Nielsen
Pouline Sørensen
maskinarbejdere Julius Knudsen og K.F. Jensen
Kilde: Nakskov kb

KONFIRMATION: 24. september 1899 i Skt. Matthæus kirke bor Sundevedsgade 12, 5.
faderen montør
Kilde: skt matthæus kb. s.185

ERHVERV: Gjørtler

BOPÆLE:
1899 Sundevedsgade 12, 5.
1-11-1901 Vesterbrogade 122, 2.
1-5-1907 Kiølersgade 39, 1.
1-11-1909 Eskildsgade 26, st.
1-5-1910 Mysundegade 9, 1. tv
1-11-1910 Kiølersgade 47, st.
1-5-1911 Ny Carlsbergvej 76, 2.
1-11-1911 Husumgade 25, 3.
1-5-1913 Udtrukket

Begivenheder i hans liv:

• Bopæle:

1914 Bjelkes Alle 4, 1.
1917 Frederiksundsvej 36
1.11.1921 - 1927 Fiskergade 6, 4

• Han findes i folketællingen 1925 i Fiskergade 6, 4.
Knudsen, Carl Oskar, mand født 1885, 5.7. i Nakskv, husfader, maskinarbejder
Knudsen, Frida Charlotte Cecilie født Vandran Coln Lind, kvinde født 1886, 18.6, i Ringkøbing, husmoder

Carl blev gift med Clausine Christine Kleber. Clausine blev født den 13 November 1887.

Carl blev derefter gift med Frida Charlotte Cecilie Vandran Coln Lind. Frida blev født den 18 Juni 1886 i Ringkøbing.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun findes i folketællingen 1930 i Fiskergade 6, 4 tv, forhuset, København.
Knudsen, Frida Charlotte, enke, forsørgelsesberetiget
FT 1930, Fiskergade, opslag 71

44. Charles Vilhelm Knudsen 1 (Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 5 Juli 1885 i Nakskov1 og blev døbt den 23 August 1885 i Nakskov Kirke.1

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 23 August 1885 i Nakskov.
faddere: tømrer Jensens hustru
maskinist Billy Buke
maskinarbejdere T. Nielsen og Carl Hansen

• Han blev konfirmeret 24 September 1899 i Skt. Mathæus kirke, København.
bor Sundevedsgade 12, 5.
faderen montør
Kilde: skt Mathæus kb. s.185

45. Petra Laura Johanne Knudsen (Peter Christian Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 25 September 1873 og blev døbt den 9 Oktober 1873 i Lyngby Kirke, Kgs. Lyngby.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev døbt 9 Oktober 1873 i Lyngby Kirke, Kgs. Lyngby.
Arb.mand Bent Andersens hutru Gert bar
Smed L. Knudsen, Kbh
Thora Knudsen, Brede
Faderen
kilde: Kgs. Lyngby kb, opslag 160, nr 65

• Hun boede 1 Maj 1892 i Lægeforeningens boliger H19, København.
frameldt 1-5-1895
arbejde: strikning
kilde: Politiets registerblade, station 7, blad 511

46. Agnes Mathilde Knudsen (Peter Christian Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1).

47. Carl Christian Jeremias Bech (Christian Friderich Jeremias Bech5, Jeremias Friderich Bech4, Friderich Jeremias Bech Slagter3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 25 Oktober 1885 i Skt. Stefans Sogn, København, døde den 7 Oktober 1947 i Islands Brygge 63, 1., København i en alder af 61 år, og blev begravet den 11 Oktober 1947 i Frederiksberg Kirkegård, Sokkelund Herred, Københavns Amt.

Begivenheder i hans liv:

• Han døde 7 Oktober 1947 i Islands Brygge 63, København.
død kl. 650 i hjemmet
c. parotis dxt. operatus
læge Christian Faarup, Sundby hospital.
Kilde: Frederiksberg kb, opslag 293

Carl blev gift med Elna Virginia Strøm. Elna døde den 14 Marts 1975 og blev begravet i Frederiksberg Kirkegård, Sokkelund Herred, Københavns Amt.

Barn af dette ægteskab:

+ 55 K    i. Else Bech blev født den 19 Oktober 1917, døde i 1987 i en alder af 70 år, og blev begravet i 1987 i Frederiksberg Kirkegård, Sokkelund Herred, Københavns Amt.

3x tipoldebørn


48. Emil Christian Ludvig Knudsen (Knud Jørgen Sophus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 7 Januar 1899.

49. Ester Andrea Dagmar Knudsen (Knud Jørgen Sophus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 7 Januar 1899.

50. Knud Valdemar Peter Knudsen 1 (Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 26 Maj 1903 i Carstensgade 82, 2.,1 blev døbt den 6 September 1903 i Krist Kirken,1 og døde før 1975.

Generelle notater: FØDSEL: forældre Thorvald Knudsen og anna Mathilde Jørgensen, Carstensgade 82, 2.

DÅB: Smedelærling Oskar Knudsen, Vesterbrogade 122A,2. og ugiftLaura Eleonora
Andersen, Valdemarsgade 27, st.
Forældrene
Kilde: Krist kirkens kb

KONFIRMATION:
Konfirmeret i Timotheus kirke 7. oktober 1917
bor Gadekærsvej 6 i Valby
Kilde: Timotheus kb.

ALMENT: Leif husker Knud og Karen boede på Horsekildevej.
De havde klonihave på Retortvej enten nr. 2 eller 4

Var kobbersmedesvend

BOPÆL:
Gadekærsvej 6, 1.
1-11-1922 Nivågade 1, 1.

Begivenheder i hans liv:

• Han blev konfirmeret 7 Oktober 1917 i Timotheus Kirke, Valby.
bor Gadekærsvej 6

• Han blev døbt 6 September 1903 i Krist Kirken, København.
faddere: smedelærling Oskar Knudsen, Vesterbrogade 122A, 2.
ugift Laurine Eleonora Andersen, Valdemarsgade 27, st.
Forældrene
Kilde: Krist kirken

Knud blev gift med Karen.

Børn af dette ægteskab:

+ 56 K    i. Elin Knudsen .

+ 57 K    ii. Bitten Knudsen .

51. Poul Ludvig Knudsen 1 (Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 24 Januar 1906 i Mølle Alle 24, 1., Valby, København,1 blev døbt den 16 April 1906 i Jesus Kirken, Valby, København,1 døde den 19 Juni 1975 i Bispebjerg Hospital, København1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 24 Juni 1975 i Søndermark Kirkegård, Frederiksberg.1

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 16 April 1906 i Jesus Kirken, Valby, København.
Faddere: pigen Alfrida Jørgensen, Nygade 6,
maskinarbejder Vilh. Knudsen, Vesterbrogade 122 A
maskinarbejder Richard Knudsen, smstds, forældrene sammesteds
anm. forældre viede i Kristkirken 26.12.1902
Kilde: Jesus kirken kb. side 7 nr. 10

• Han blev konfirmeret 28 Marts 1920 i Timotheus Kirken, Valby, København.
Konfirmeret af pastor Jørgensen,
bor Gadekærsvej 6, Valby
Kilde: Timotheus kb. side 112 nr 49

• Han døde 19 Juni 1975 i Bispebjerg Hospital, København.
19. juni 1975 under indlæggelse på Bispebjerg Hospital, efter følgerne af kræft i spiserøret.

Supplerende oplysninger om dødsfaldet: Havde lige haft besøg af Ellen og Kurt.
Inden de var nået hjem igen, var han død. Så det blev mig (Kim 14 år gammel), sygeplejersken informerede telefonisk om dødsfaldet (var hjemme i spisefrikvarteret) og
derefter måtte kontakte min mor på arbejdet så hun kunne informere videre.

Sygdommen havde stået på i længere tid. Han havde haft synkebesvær og vægttab, men ventede længe med at gå til lægen.

• Han blev begravet 24 Juni 1975 i Søndermarkens Krematorium På Frederiksberg.
blev bisat kl. 14 af pastor Hermansen, Timotheus sogn.
Brændt den 28. juni 1975
Nedsat i urnegravsted på Søndermarkens kirkegård. afd. 9 nr 689.
Kapel + gravsted kostede 1655,20 kr

• Der blev foretaget skifte efter ham.
skifteretsattest dateret 20. juni 1975

• Han gik i skole i Rughavevejens Skole, Valby, København.

• Han var ansat.som arbejdsdreng på Hillerød Savværk (FT1921)
Bryggeriarbejder på Carlsberg, blev førtidspensioneret på grund af en arbejdsskade (glasskår).
Arbejdede i tappehallen og kasselavningværkstedet. Om lørdagen var han ofte på eftermiddagsholdet, som gjorde rent i tappehallen. Stoppet efter 1961.

• Børn:
3 børn: Arne (1933-1988), Kurt (1934-1987), Leif (1939-)

• Bopæle: 1906-1975.
Mølle Alle 24, st. Valby (1906)
Gadekærsvej 6, Valby (1920)
Nivågade 1, 1. Kbh, (1925)
Vigerslev Alle 164 (1932)
Vigerslev Alle 103 opg. 17,1, Valby (1934 - 1949)
Panumsvej 5 B, 2.th. Valby (1949 - 1975)

• Han boede 1934 i Vigerslev Alle 103, Valby.
På grund af arbejdsløshed i 1930´erne havde Poul og Ellen ikke råd til at betale huslejen i deres første fælles lejlighed på Vigerslev Alle og måtte derfor flytte ind i husvildebarakkerne på Vigerslev Alle 103.

Havde Kolonihave på Retortvej, have nr. 10

Poul blev gift med Ellen Sørine Oemann,1 datter af Jakob Oemann og Marie Bennedsen, den 18 Juni 1932 i Københavns, Rådhus.1 Ellen blev født den 12 November 1909 i Roarsvej 29, 3. Frederiksberg,1 blev døbt den 27 Februar 1910 i Sankt Lukas Kirke, Frederiksberg,1 døde den 25 August 1979 i Brøndbylund, Brøndbyernes Kommune1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 30 August 1979 i Søndermarkens Kirkegård, Frederiksberg.1

Begivenheder i hendes liv:

• Fødsel: 12 November 1909, Roarsvej 29, 3, Frederiksberg.

• Hun blev døbt 27 Februar 1910 i Skt. Lukas Kirke, Frederiksberg.
døbt af pastor Münster
Faddere: Fru Karen Oemann, Rolfsvej 33, Emil Mortensen, Nørrebrogade 74, Moderen bærer
Kilde: Skt. Lukas kb 1909

• Vaccination: 19 Juni 1916.
udført af Gjorup

• Hun blev konfirmeret 6 April 1924 i Egeskov Kirke, Vejlby Sogn, Vejle Amt.
Kilde: Vejlby kb 1924

• Hun gik i skole Fra 1919 til 1924 i Trelde Skole.
Indskrevet i Trelde skole 7.4.1919 fra Frederiksberg.
Gået ud 1924
kilde: kopi af Trelde skoles protokol

• Vielse: 18 Juni 1932, Københavns Rådhus.

• Hun blev begravet 30 August 1979 i Brøndbylund, Brøndbyernes Kommune.
Begravelsen foregik fra kapellet på Brøndbylund.
Herfra blev kisten kørt til Søndermarkens krematorium.
Urnen blev nedsat på Søndermarkens kirkegård, Frederiksberg den 4. september 1979
Præst Søren Abildstrup
Kilde: Timotheus kb. døde 1979

• Hun var ansat.
som rengøringsassistent Det Danske Rengøringsselskab (senere = ISS), bl.a. i Privatbanken (Nørreport) og Restaurant Palmehaven.
Opnåede 25 års jubilæum, hvilket bl.a. indebar en uges ferie på hotel ved Gardasøen.
Da hun kom til København tjente hun hos apotekeren på Toftegård Plads (Thit Jensens svoger? (iflg. farmor selv))

• Bopæle:
1909 - Roarsvej 29, 3.
1920 - Trelde, den gamle smedje
1932 - Vigerslev Alle 164
1939 - Vigerslev Alle 103
1950 - Panumsvej 5B,2.th, Valby
1978 - Brøndbylund

• Hun var syg.
Fik cancer. Havde en knude på ryggen som blødte i længere tid, ignorede denne. Til sidst gik Kurt med til lægen.
I mellemtiden havde der været spredning til hjernen så hun blev dement.
Havde klassiske symptomer, byttede rundt på dag og at, mente radioden lavede om på klokkeslet og at butikkerne ikke fulgte deres åbningstider.
Blev beboer på Brøndbylund plejehospital. Brugte meget tid på at vandre op og ned af gangen og tage i den l¨ste dør. Troede alle der kom var besøgende til hende.

Børn af dette ægteskab:

+ 58 M    i. Arne Knudsen 1 blev født den 15 November 1933 i Dannevirkegade 22, 1., Enghave Sogn, København,1 blev døbt den 29 Marts 1934 i Timotheus Kirke, Valby,1 døde den 6 September 1988 i Egevolden 164, st., Avedøre, Hvidovre1 i en alder af 54 år, og blev begravet den 13 September 1988 i Risbjerg Kirkegård, Hvidovre.1

Arne blev gift med Kate Johansen 1 den 4 Februar 1956 i Kbh.S Rådhus.1

+ 59 M    ii. Kurt Knudsen 1 blev født den 27 Oktober 1934 i Valby,1 blev døbt den 24 Marts 1935 i Timotheus Kirke,1 døde den 30 Oktober 1987 i Kalkager 22, Hvidovre1 i en alder af 53 år, og blev begravet den 5 November 1987 i Risbjerg Kirkegård, Hvidovre.1

Kurt blev gift med Gurli Irene Jensen 1 (d. 10 Juli 1985) den 22 Juni 1957 i Kbh.S Rådhus.1

+ 60 M    iii. Leif Knudsen 1 blev født den 19 Januar 1939 i Valby, København1 og blev døbt den 14 Maj 1939 i Kirken På Fengers Vej, Timotheus Sogn, Valby.1

Leif blev gift med Gurli Andersen 1 den 18 Februar 1961 i Emdrup Kirke.1

52. Thorvald Alfred Knudsen 1 (Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 6 Maj 1908 i Mølle Alle 24, 1. Valby,1 blev døbt den 27 September 1908 i Jesuskirken, Valby,1 og døde efter 1975.

Generelle notater: DÅB:
pigen Alfrida Jørgensen, Nygade 6
arbejdsmand P. Jørgensen sstds
gørtler Vilh. , Küchlersgade 39
forældrene
Kilde: Valby kb

ALMENT:
Arbejdede som chauffør på Mejeriet Enigheden (kørte de store lastbiler)

Boede på Veksøvej / Glumsøvej
havde 3 børn Henning (jævnaldrende med Arne), Mona og Keld

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 27 September 1908 i Valby Kirke, København.
Bopæl Mølle Alle 24, 1.
Pigen Alfrida Jørgensen, Nygade 6 ( i dag en del af Mølle Alle)
Arb.mand P. Jørgensen samme steds
Gørtler Vilhelm Knudsen, Küchlersgade 39
Forældrene
Kilde: Valby kb

Thorvald blev gift med Karla Sigrid Margrethe Johansen, datter af Johannes Peder Johansen og Gusta Bentine Andreasen, den 31 Juli 1931 i Københavns Rådhus. Karla blev født den 4 Juni 1910 i Ryesgade 39, 1., København og blev døbt den 26 December 1916 i Fredens kirke, København.

Begivenheder i deres ægteskab:

• Vielse: 31 Juli 1931, Københavns Rådhus.
han: mejeriarbejder
hun: intet nævnt
han bor Dannevirkegade 22, hun bor Ryesgade 71a
begge ugifte
Kilde: Borgerlige vielser 1931 nr. 1832

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev døbt 26 December 1916 i Fredens kirke, København.
er navngivet 15.6.1911
Kilde: Fredens kb, opslag 190

• Hun blev konfirmeret 19 Oktober 1924 i Fredens Kirke. København.

• Hun findes i folketællingen 1930 i Ryesgade 71 A, 3, baghuset, København.
Olsen, Niels Kristian, f. 23.10.1863 i Arnake, logerende, arbejdsman hos Stadsingeniørens Direktorat i Møllegade
Johansen, Gusta Bentine, f. 26.9.1880 i Harritshøj, husmoder, arbejdsløs
Johansen, Karla Sigrid Margrethe, f. 4.6.1910 i Kbh., datter, Øresunds Fabrikker
Johansen, Anna Mathilde, 10.2.1914 i Kbh, datter, Husassistent, Nordre Frihavnsgade 62, Steffensen
Johansen, Henry, f. 25.5.1916 i Kbh, søn
Johansen, Erik, 30.9.1918 i Kbh, søn
Johansen, Svend Aage 27.3.1904 i Kbh, søn, arbejdsmand, arbejdsløs
kilde: FT Ryesgade opslag 1391

Børn af dette ægteskab:

+ 61 M    i. Henning Knudsen .

+ 62 K    ii. Mona Knudsen .

+ 63 M    iii. Keld Knudsen .

53. Else Anna Thyra Johanne Knudsen 1 (Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 10 April 1912 i Mølle Alle 24, 1, Valby1 og blev døbt den 17 August 1913 i Jesuskirken, Valby.1

Generelle notater: FØDSEL: 10.4.1912

KONFIRMATION:
10. oktober 1926 i Anna kirke

GIFT:
1. gang med Richard Wedel (skilt)

2. gang med Erik Klint

BØRN: 1 datter Mona

BOPÆL:
Mølle Alle 24
Nivågade 1 (1925)
Dannevirkegade 22 (1926)
Lyrskovgade (som ældre)

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev døbt 17 August 1913 i Valby Kirke.
navngivet af faderen 20.6.1913.
Bor Mølle Alle 24, 1.
Faddere: smed Johs Jacobsen og hustru Johanne, Mølle Alle 20, st.
arb.mand Carl Jørgensen og hustru Elna, Gadekærsvej 3,1
Kilde: Valby kb

• Erhverv:
syerske (1934)

Else blev gift med Richard Wedel, søn af Frederik Karl Kristian Wedel og Olivia Petra Kristine Christensen, den 6 Maj 1934 i Kristkirken, , København. Ægteskabet endte med skilsmisse. Richard blev født den 3 Januar 1909 i Mysundegade 5, 3., Skt. Matthæus sogn, København og blev døbt den 18 Juli 1909 i Skt. Mathæus kirke, København.

Begivenheder i deres ægteskab:

• Vielse: 6 Maj 1934, Krist Kirken.
af pastor L. Jørgensen
forlovere: fædrene
Kilde: Enghave kb, opslag 121

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 18 Juli 1909 i Skt. Matthæus Kirke, København.
kilde: skt. Mattæus kb, opslag 248

• Han havde en bopæl.
1909: Mysundegade 5, 3.
1934: Valborg Alle 24

• Erhverv:
chauffør (1934)
Montør (1934)

Else blev derefter gift med Erik Klint.

Begivenheder i deres ægteskab:

• Vielse: 6 Maj 1934, Enghave kirke, København.

54. Erik Vilhelm Julius Knudsen 1 (Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 11 Maj 1920 i Gadekrsvej 6, st., København1 og blev døbt den 12 September 1920 i Timotheus Kirke, Valby, København.

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 12 September 1920 i Timotheus Kirke, Valby, København.af pastor Barfod
moderen,
fru Emma Flyge, Frederikssundsvej 36, st., maskinarbejder Oskar Knudsen sstds.

kilde: Timotheu kb, opslag 13

• Han blev konfirmeret 21 Oktober 1934 i Enghave kirke, København.
døbt i Timotheus 12.9.1920
kilde: Enghave kb, konf 1934,, nr 34

• ALMENT: var snedker

Boede på Amager.

Døde på hjem for alkoholikere i Nordsjælland.
Kilde: Leif Knudsen

55. Else Bech (Carl Christian Jeremias Bech6, Christian Friderich Jeremias Bech5, Jeremias Friderich Bech4, Friderich Jeremias Bech Slagter3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 19 Oktober 1917, døde i 1987 i en alder af 70 år, og blev begravet i 1987 i Frederiksberg Kirkegård, Sokkelund Herred, Københavns Amt.

4x tipoldebørn


56. Elin Knudsen (Knud Valdemar Peter Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1).

57. Bitten Knudsen (Knud Valdemar Peter Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1).

58. Arne Knudsen 1 (Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 15 November 1933 i Dannevirkegade 22, 1., Enghave Sogn, København,1 blev døbt den 29 Marts 1934 i Timotheus Kirke, Valby,1 døde den 6 September 1988 i Egevolden 164, st., Avedøre, Hvidovre1 i en alder af 54 år, og blev begravet den 13 September 1988 i Risbjerg Kirkegård, Hvidovre.1

Begivenheder i hans liv:

• Fødsel: 15 November 1933.
forældre Poul Ludvig Knudsen og Ellen Sørine Oemann, Enghave sogn
Bopæl Vigerslev Alle 103, opg. 17

• Han blev døbt 29 Marts 1934 i Timotheus Kirke, Valby, København.
Faddere: fru Anna Knudsen, Dannevirkegade 22,1.
frk. Else Knudsen, sstds
Smed Knud Knudsen, Humlebækgade 42
faderen, Dannevirkegade 22,1.
folkeregister tilbagemeldt 3.4.1934.
Kilde: Timoteus kb

• Han døde 6 September 1988 i Bopælen, Egevolden 164, St..
født i Enghave sogn.
Murer, fraskilt
Kilde: Avedøre kb.

• Han blev begravet 13 September 1988 i Avedøre kirke, Hvidovre.
Bisat fra Avedøre kirke af pastor Hjørdis Kjærgaard.
Kremeret 13. sept. på Glostrup krematorium
Urnen nedsat i fællesgraven på Risbjerg kirkegård.
Kilde: Avedøre kb, døde 1988

• Han var ansat.
Murer

Arne blev gift med Kate Johansen,1 datter af Børge Vilhelm Jensen og Anny Emilie Lauridsen, den 4 Februar 1956 i Kbh.S Rådhus.1 Ægteskabet endte med skilsmisse. Kate blev født den 30 Juli 1936 i Bangertsgde 4, 2.th, København1 og blev døbt den 25 Oktober 1936 i Helligkors kirke, København.1

Begivenheder i deres ægteskab:

• Vielse: 4 Februar 1956, Københavns Rådhus.
Hun: Kate Johansen født 30/7-1936 i Helligkors. Nådlerske. Vallekildevej 10, ugift
Han: murersvend, Panumsvej 5B
Kilde: Kbh.s vielsesregister 1956

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev døbt 25 Oktober 1936 i Hellig Kors Kirke, København.
af pastor Beck i Kirken.
født Jensen

faddere: skotøjsarbejder Frits Gunnar Johansen, Nygårdsvej 58, st., Fru Anna Jensen, Søllerødgade 44, 1., fru Gerda Carlsen, Thorupsgade 7, 2., Moderen

anmærkning: folkeregistret 3. august 1936. Dorthea Hym.
Navnerettelse i flg. kgl. bevilling af 9. juli 1942 R.2759
Stedfaderen cigarhandler Fritz Gunnar Johansen, Serbiensgade 4, 4.

kilde: Helligkors kb, opslag 185

Børn af dette ægteskab:

+ 64 M    i. Brian Knudsen Højengaard 1 blev født den 5 August 1957.1

Brian blev gift med Ann-Marie Højengaard.

+ 65 M    ii. Tony Knudsen 1 blev født den 18 August 1958.1

Tony blev gift med Birgit Hagen Olsen den 30 Januar 1982 i Glostrup Rådhus.

+ 66 K    iii. Ayoe (Knudsen) Arndt 1 blev født den 18 Juni 1962 i Glostrup.1

59. Kurt Knudsen 1 (Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 27 Oktober 1934 i Valby,1 blev døbt den 24 Marts 1935 i Timotheus Kirke,1 døde den 30 Oktober 1987 i Kalkager 22, Hvidovre1 i en alder af 53 år, og blev begravet den 5 November 1987 i Risbjerg Kirkegård, Hvidovre.1

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 24 Marts 1935 i Timotheus Kirke, Valby, København.
døbt i kirken ved Fengersvej af pastor Obelitz

Faddere: Fru Marie Oemann, Trelde, Fredericia, Kleinsmed Thorvald Knudsen og hustru Anna, Dannevirkegade 22, Faderen

anmeldt til folkeregistret 5. nov. 1934 og 25 marts 1935
Kilde: Timotheus KB 1934

• Han døde 30 Oktober 1987 i Kalkager 22, St., Hvidovre.
murersvend 53 år gl.
enkemand, viet 22.6.1957 på Kbh.s rådhus. hustru død 10-7-1985.
bisat af Bente Simonsen
Fra Strandmarkskirken til søndermark krematorium
brændes 11-11-1987
Urne nedsættes på Risbjerg fællesgrav
Kilde: Strandmarks kb.

• Han blev begravet 5 November 1987 fra Strandmakskirken.
af pastor Bente Simonsen
kremeret 11. nov. 1987 på Søndermarkens krematorium
Urnen nedsat på Risbjerg kiregård i fællesgraven

• Han var ansat.
Murer

• Bopæle:
Lodsvej, Hvidovre
Kalkager 22, st. Hvidovre

Kurt blev gift med Gurli Irene Jensen,1 datter af Jørgen Christensen Jensen og Ebba Christine Larsen, den 22 Juni 1957 i Kbh.S Rådhus.1 Gurli blev født den 23 Januar 1937 i Charlottedalshus, Skt.Peders Landsogn, Slagelse,1 blev døbt den 9 Maj 1937 i Skt. Peders Kirke, Slagelse,1 døde den 10 Juli 1985 i Fulda, Tyskland1 i en alder af 48 år, og blev begravet den 18 Juli 1985 i Risbjerg Kirkegård, Hvidovre.1

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hendes liv:

• Fødsel: 23 Januar 1937, Charlottedalshus, Skt.Peders Landsogn, Slagelse.
forældre arbejder Jørgen Christensen Jensen født 19. jan 1875 og hustru
Ebba Christine Larsen født 28. oktober 1900, Charlottedalshusene

• Hun blev døbt 9 Maj 1937 i Skt. Peders Kirke, Slagelse.
faddere: arbejder Svend Ove Jørgensen og hustru Eva Kristoffersen, Antvorskov,
Fodermester Harald Petersen og hustru Anna Rasmussen, Hanested, Sludstrup sogn.

forældrene borgerligt viet hos sognefogeden i Holmstrup 20. april 1931

• Hun døde 10 Juli 1985 i Fulda, Tyskland.
død i Fulda på Städittsche Klinik, Vesttyskland
kilde: Strandmarks kb.

• Hun blev begravet 18 Juli 1985 i Strandmarks Kirken, Hvidovre.
ved M.J.Olsen
Kremeret 26. juli 1985 på Søndermarkens krematorium.
Urnen nedsat i fællesgraven på risbjerg kirkegård.
Kilde: Strandmarks kb, døde 1985

Børn af dette ægteskab:

+ 67 M    i. Allan Knudsen 1 blev født den 17 Juni 1961 i Hvidovre1 og blev døbt den 8 Oktober 1961 i Strandmarks Kirken, Hvidovre.

Allan blev gift med Kate Wieczorek 1 den 27 Maj 1989 i Greve Kirke.1

+ 68 M    ii. Steen Knudsen 1 blev født den 30 November 1962 i Hvidovre1 og blev døbt i Strandmarks Kirken, Hvidovre, Københavns Amt.

Steen blev gift med Jeanette Olsen 1 den 5 Maj 2001 i Rødovre Kirke.1

+ 69 K    iii. Helle Knudsen 1 blev født den 25 Marts 1966 i Hvidovre, Københavns Amt1 og blev døbt i Strandmarks Kirken, Hvidovre, Københavns Amt.

60. Leif Knudsen 1 (Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 19 Januar 1939 i Valby, København1 og blev døbt den 14 Maj 1939 i Kirken På Fengers Vej, Timotheus Sogn, Valby.1

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hans liv:

• Han blev døbt 14 Maj 1939 i Timotheus Kirke, Valby, København.
døbt af pastor Obelitz

faddere fru Else Wedel og chauffør Richard Wedel, Valborg Alle 24,4,
frk Helga Oemann, Prinsessegade 5, mælkemedhjælper Alfred Knudsen, Guldbergsgade 5

Kilde: Timotheus kb 1939

• Han blev konfirmeret 4 Oktober 1953 i Timotheus Kirke, Valby, København.
Ved konfirmationen måtte han, hans mor og mormor løbe for at komme til tiden. Marie faldt.
Hans far var ikke med i kirke.
konfirmationsfest hjemme med Gusta & Hans, Borg & Holger, Else, Erik, Thorvald og Anna, Marie (Jakob kom aldrig til Kbh.)
Kilde: Timotheus kb, konf. 1953, side 54 nr- 8

• Bopæle:
Vigerslev Alle 103, opgang 17,1 (1939)
Panumsvej 5B, 2.th, Valby (1953)
Michael Beringsvang 10, st,th, Hvidovre (1961)
Lille Strandstræde, Kbh.K
Strandmarksvej, Hellerup
Skovduestien 9, 2.th., Kbh. NV
Tvedvangen 143, Herlev (1969)

• Han gik i skole i Vigerslev Alle Skole, Valby.
pjækkede fra fysik og engelsk.

• Han blev uddannet.
som klejnsmed hos Chr. B. Lyngsie, Rådmandsgade 17.

• Erhverv:
Skoleeftermiddagsplads Knud Madsens Pakketransport (hestevogn)
Lauritz Knudsen på kontor/piccolo mhp. at komme i lære som maskinlærling, men bestod ikke optagelsesprøven.
Rørsmed på B & W skibsværft

Leif blev gift med Gurli Andersen,1 datter af Karl Harald Andersen og Rosa Petersen, den 18 Februar 1961 i Emdrup Kirke.1 Gurli blev født den 6 August 1941 i Jægersborggade 49, København1 og blev døbt den 26 Oktober 1941 i Anna Kirke, København.1

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev konfirmeret 16 Oktober 1955 i Skt. Jakobs Kirke, København.

• Hun blev døbt 26 Oktober 1941 i Anna Kirke, København.
Else Gurli, (Else senere slettet)
pastor Greue forrettede dåben.
fabriksarbejder Åge Hansen og hustru Else, Fanøgade 31.
Mælkeassistent Poul Petersen, Godthåbsvej 250
Kilde: Anna kb

• Hun gik i skole 1947-1954 i Randersgade skole.

• Hun blev uddannet.
butiksuddannet i Daells Varehus

• Erhverv:
arbejdet på Løvens Kemiske fabrik

Arbejdet på Håndværkerforeningens Plejehjem i København fra 1967 til 2004 først
som rengøringsassistent, derefter i linnedrummet til 30. november 2004

• Bopæle:
Jægersborggade 49, 3., Nørrebro, København (1941)
Ålborggade, Østerbro, København
Blåmunkevej 39, 2.tv, Emdrup, København
Michael Beringsvang 10, Hvidovre (1961 - 1963)
Lille Strandstræde
Strandmarksvej, Hellerup
Skovduestien 9, 2.th, Nordvest, København
Tvedvangen 143 (1969 - i dag)

Børn af dette ægteskab:

+ 70 M    i. Kim Knudsen 1 blev født den 13 August 1961 i Bispebjerg, København1 og blev døbt den 3 December 1961 i Strandmarkskirken, Hvidovre.1

+ 71 M    ii. Stig Knudsen 1 blev født den 30 December 1962 i Michael Berings Vang 10, st.th, Hvidovre1 og blev døbt den 5 Maj 1963 i Strandmarkskirken, Hvidovre.1

Stig blev gift med Marianne Christensen 1 den 19 Oktober 1991 i Herlev Kirke.1

61. Henning Knudsen (Thorvald Alfred Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1).

62. Mona Knudsen (Thorvald Alfred Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1).

63. Keld Knudsen (Thorvald Alfred Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1).

5x tipoldebørn


64. Brian Knudsen Højengaard 1 (Arne Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 5 August 1957.1

Brian blev gift med Ann-Marie Højengaard. Ægteskabsstatus: gift.

Børn af dette ægteskab:

+ 72 K    i. Ditte Højengaard blev født den 28 September 1991.

+ 73 M    ii. Sune Højengaard blev født den 29 April 1993.

65. Tony Knudsen 1 (Arne Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 18 August 1958.1

Tony blev gift med Birgit Hagen Olsen den 30 Januar 1982 i Glostrup Rådhus. Birgit blev født den 25 Oktober 1957.

Barn af dette ægteskab:

+ 74 M    i. Jimmy Hagen Knudsen blev født den 28 September 1981.

Jimmy giftede sig med ukendt.

66. Ayoe (Knudsen) Arndt 1 (Arne Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 18 Juni 1962 i Glostrup.1

Begivenheder i hendes liv:

• Hun boede 2009 i Glostrup, Region Hovedstaden.

67. Allan Knudsen 1 (Kurt Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 17 Juni 1961 i Hvidovre1 og blev døbt den 8 Oktober 1961 i Strandmarks Kirken, Hvidovre.

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hans liv:

• Han blev uddannet.
Blikkenslager

• Erhverv:
murerarbejdsmand

• Han boede 2009 i Greve, Region Sjælland.

Allan blev gift med Kate Wieczorek,1 datter af Johannes Wieczorek og Birthe Vera Okkerstrøm, den 27 Maj 1989 i Greve Kirke.1 Kate blev født den 6 Marts 1965 i Frederiksholm Sogn, København1 og blev døbt den 31 Maj 1980 i Strandmarks Kirken, Hvidovre.1

Begivenheder i hendes liv:

• Erhverv:
Lønsagsbehandler hos revisionsfirmaet KPMG

Børn af dette ægteskab:

+ 75 M    i. Anders Knudsen 1 blev født den 9 Juli 1991 i Roskilde Sygehus1 og blev døbt den 17 November 1991 i Greve Landsbykirke, Greve, Roskilde Amt.

+ 76 K    ii. Amalie Knudsen 1 blev født den 16 November 19961 og blev døbt den 23 Februar 1997 i Greve Landsbykirke, Greve, Roskilde Amt.

68. Steen Knudsen 1 (Kurt Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 30 November 1962 i Hvidovre1 og blev døbt i Strandmarks Kirken, Hvidovre, Københavns Amt.

Begivenheder i hans liv:

• Erhverv: 2011.
pedelmedhjælper, Rådovre Gymnasium

• Han boede 2009 i Rødovre, Region Hovedstaden.

Steen blev gift med Jeanette Olsen 1 den 5 Maj 2001 i Rødovre Kirke.1 Jeanette blev født den 16 Februar 1973.1

Begivenheder i hendes liv:

• Hun boede 2009 i Rødovre, Region Hovedstaden.

69. Helle Knudsen 1 (Kurt Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 25 Marts 1966 i Hvidovre, Københavns Amt1 og blev døbt i Strandmarks Kirken, Hvidovre, Københavns Amt.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev uddannet.
Bager og konditor

• Erhverv: 2011.
konditor hos Føtex på Fisketorvet, København

• Hun boede 2009 i København Sv, Region Hovedstaden.

70. Kim Knudsen 1 (Leif Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 13 August 1961 i Bispebjerg, København1 og blev døbt den 3 December 1961 i Strandmarkskirken, Hvidovre.1

Generelle notater: Se tilknyttede kilder.

Begivenheder i hans liv:

• Fødsel: 13 August 1961, Bispebjerg fødeklinik, København.
på Bispebjerg fødeklinik, Frederiksborgvej, Tagensbo sogn (der hvor Højen supermarked ligger i dag og hvor Bispebjerg bio lå)

• Han blev døbt 3 December 1961 i Strandmarks Kirken, Hvidovre.
Strandmarkskirken i Hvidovre.
båret af mormor Rosa Andersen

• Han blev uddannet.
1966 - 68 Grøndalsvænge Skole (børnehaveklasse og 1. klasse)
1968 - 1978 Borgerdigeskolen i Herlev ( Realeksamen)
1978 - 81 Herlev Statsskole ( Nysproglig Student)
1. marts 1982 - 20. september 1985 Sygeplejeelev Centralskolen i Herlev
1. september 1993 - 30. juni 1994 Danmark sygeplejehøjskole i København, SD i Ledelse

• Erhverv:
1985 - 87 Sygeplejeassistent Sundby Hospital
1. april 1987 - 30. juni 1994 Afdelingssygeplejerske Håndværkerforeningens Plejehjem
1. juli - 31. december 1994 Hjemmesygeplejerske Københavns Kommune, Ryvang
1. januar 1995 - 28. febr.1997 Afsnitsleder Hjemmeplejen i Ryvang
1. marts 1997 - 30. november 2000 Souschef, Plejehjemmet Dortheagården
1.december 2000 - Bestyrer Plejehjemmet Svendebjerghave

• Han havde en bopæl.
1961 Michael Beringsvang, 2650 Hvidovre
1963 Lille Strandstræde, Kbh. K
1964 , Hellerup
1965 Skovduestien 9, 2250 Kbh. NV
1969 Tvedvangen 143, 2730 Herlev
1985 Højdevej 6, 4. tv, 2300 Kbh. S
1999 Laurits Sørensens Vej 99, 1, 2000 Frederiksberg
2001 Laurits Sørensens Vej 27, 1.th, 2000 Frederiksberg

• Han boede 2009 i Frederiksberg, Region Hovedstaden.

71. Stig Knudsen 1 (Leif Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 30 December 1962 i Michael Berings Vang 10, st.th, Hvidovre1 og blev døbt den 5 Maj 1963 i Strandmarkskirken, Hvidovre.1

Begivenheder i hans liv:

• Han blev uddannet.
skibsbygger, B & W skibsværft
Gartner, Københavns Amt
Fængselsbetjent, uddannet ved Vestre Fængsel

• Erhverv: 2011, Roskilde arrest, Roskilde, Region sjælland.
Fængselsbetjent

• Han boede 2009 i Tessebølle, Herfølge, Region Sjælland.
1962: Michael Beringsvang 10, st.th. Hvidovre
Lille Strandstræde
Strandmarksvej, Hellerup
Skovduestien 9, 2.th, Kbh. NV.
Tvedvangen 143, Herlev
Dildhaven ?, Herlev
Provstevej, Kbh. NV
Sallingvej, Vanløse
Snemandsvej 27 B, Herlev
Tessebøllevej 46, Herfølge

Stig blev gift med Marianne Christensen,1 datter af Hans Christensen og Ulla, den 19 Oktober 1991 i Herlev Kirke.1 Marianne blev født den 9 Marts 1963.1

Børn af dette ægteskab:

+ 77 K    i. Katja Knudsen 1 blev født den 20 Juni 1988 i Herlev Hospital, Herlev, Københavns Amt1 og blev døbt i 1988 i Herlev Kirke, Københavns Amt.1

+ 78 M    ii. Jacob Knudsen 1 blev født den 22 Juni 1991 i Herlev Hospital, Herlev, Københavns Amt1 og blev døbt den 19 Oktober 1991 i Herlev Kirke, Københavns Amt.1

6x tipoldebørn


72. Ditte Højengaard (Brian Knudsen Højengaard9, Arne Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 28 September 1991.

73. Sune Højengaard (Brian Knudsen Højengaard9, Arne Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 29 April 1993.

74. Jimmy Hagen Knudsen (Tony Knudsen9, Arne Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 28 September 1981.

Jimmy giftede sig med ukendt.

Hans barn:

   79 K    i. Naja Marie Nødlund Knudsen blev født den 12 Maj 2007.

75. Anders Knudsen 1 (Allan Knudsen9, Kurt Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 9 Juli 1991 i Roskilde Sygehus1 og blev døbt den 17 November 1991 i Greve Landsbykirke, Greve, Roskilde Amt.

Begivenheder i hans liv:

• Han boede 2009 i Greve, Region Sjælland.

• Han blev uddannet 2010 i Greve Gymnasium.
Student

76. Amalie Knudsen 1 (Allan Knudsen9, Kurt Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 16 November 19961 og blev døbt den 23 Februar 1997 i Greve Landsbykirke, Greve, Roskilde Amt.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun boede 2009 i Greve, Region Sjælland.

77. Katja Knudsen 1 (Stig Knudsen9, Leif Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 20 Juni 1988 i Herlev Hospital, Herlev, Københavns Amt1 og blev døbt i 1988 i Herlev Kirke, Københavns Amt.1

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev konfirmeret i Mørkhøj Kirke.

• Hun boede 2009 i Tessebølle, Herfølge, Region Sjælland.

• Hun blev uddannet 2009 i Roskilde Landbrugsskole.
som Landbrugsassistent

78. Jacob Knudsen 1 (Stig Knudsen9, Leif Knudsen8, Poul Ludvig Knudsen7, Thorvald Valdemar Petrus Knudsen6, Knud Ludvig Knudsen5, Sophie Marie Ludvigsen4, Alhed Amalie Bech3, Inger Marie Meltzer2, Jeremias Slagter1) blev født den 22 Juni 1991 i Herlev Hospital, Herlev, Københavns Amt1 og blev døbt den 19 Oktober 1991 i Herlev Kirke, Københavns Amt.1

Begivenheder i hans liv:

• Han boede 2009 i Tessebølle, Herfølge, Region Sjælland.


Kilder


1. Kim Knudsen, "kirkebog," database.